Fakta - RACT/CM

CM och resursgruppsarbete innebär

CM:arens (Case Managerns) roll är att tillsammans med brukaren kartlägga och samordna vård och stöd med hjälp av en strukturerad metod som bygger på ett helhetsperspektiv.

Syftet med arbetssättet är att brukaren lättare ska kunna närma sig sina mål och öka sin återhämtning.

CM:aren planerar tillsammans med brukaren och beslut tas gemensamt.

Resursgruppen är viktiga personer som brukaren och CM:aren samarbetar med för att brukaren ska få bästa möjliga förutsättningar att klara av ett självständigt liv. Tillsammans löser gruppen de problem som uppkommer. Det är brukaren som beslutar vilka som ska tillfrågas att vara med och det är brukarens mål i livet som styr resursgruppens arbete. Resursgruppen arbetar mycket konkret med att undanröja hinder som finns för att brukarens livssituation ska förändras i den riktning han/hon vill.

CM:aren och brukaren träffas på de platser som passar brukaren.

CM:aren och brukaren har tät kontakt.

Brukarens närstående får också stöd och information om brukaren godkänner det. Närstående kan också ingå i resursgruppen.