Styrgrupper - RACT/CM

Det finns två styrgrupper för RACT/CM inom Gävleborg.

Styrgruppernas uppdrag

Styrgrupperna styr och ansvarar över implementeringen. Grupperna består huvudsakligen av första linjens chefer inom Region Gävleborgs vuxenpsykiatri samt kommunernas socialpsykiatri det vill säga de chefer som har utbildad personal i metoden och därmed är direkt berörda. Även andra linjens chef kan delta. I styrgruppen Gästrikland är även brukarorganisationerna representerade.

Styrgruppen ansvarar för att ta fram rätt struktur för samverkan i samband med CM/RACT, målgruppskriterier, rätt förutsättningar för medarbetarna/CM:arna i form av tid, flexibilitet och mandat. Styrgruppen följer kvalitetsuppföljningar och utvärderingar på ett övergripande plan för sitt landskap. Styrgruppen ansvarar även för att CM/RACT Manual Gävleborg revideras varje år. Styrgruppen ger projektledaren uppdrag samtidigt som deltagarna i styrgruppen rapporterar till projektledaren.

Styrgruppernas medlemmar

Medlemmar, funktioner och kontaktuppgifter

Styrgrupp Gästrikland

Styrgrupp Hälsingland

Mötesanteckningar