Frågor och svar om Hälsoval Gävleborg för vårdgivare

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring Hälsoval Gävleborg.

Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se

Frågor och svar om Hälsoval Gävleborg för patienter/invånare.

Är det möjligt att gå på BVC på en annan hälsocentral än där man är listad?
Ja, det möjligt för föräldrar att välja en annan BVC till sitt barn än den BVC som finns där barnet är listat.   

Vi har en patient som bor i området och som besöker vår hälsocentral men som är skriven i ett annat län. Kan patienten lista sig hos oss?
Ja, även personer bosatta i andra län kan lista sig på en hälsocentral i vårt län.

Är det möjligt för utomlänsbor att söka vård inom Hälsoval Gävleborg?
Utomlänsbor har rätt att söka primärvård i Gävleborgs län. Den hälsocentral som man besöker har rätt att fakturera hemlandstinget enligt utomlänsavtalet som är ett nationellt avtal som reglerar ersättningen inom primärvården mellan landstingen. Denna ersättning är förmånlig för hälsocentralen. Hälsocentralen kan neka om det är fullt men som patient har man alltid rätt till akut vård.

Vad händer med invånare som har skyddad identitet?
Invånare med skyddad identitet tillhör ingen hälsocentral. Landstinget hanterar ersättning till anlitad hälsocentral för dessa grupper.

Är min hälsocentral skyldig att ta emot patienter som är listade på en annan hälsocentral?
Ja, om det gäller patienter med oplanerade och akuta vårdbehov eller vård som inte kan vänta. Ansvaret omfattar däremot inte utredning och långvarig behandling av patienten. Det ingår i basuppdraget och skall skötas av den hälsocentral där patienten är listad. Patienten kan dock välja att lista om sig på den aktuella hälsocentralen som övertar ansvaret för utredning och den fortsatta behandlingen.

Kommer det att kosta hälsocentralen något om deras listade patienter besöker annan hälsocentral för enstaka besök?
Ja, hälsocentralen där patienten är listad kommer att ha ett kostnadsansvar för detta.

Är det ett krav att det finns familjeläkare på varje hälsocentral?
Ja, det är ett krav att det finns allmänmedicinsk kompetens på alla hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Kan Hälsoval Gävleborg attrahera slutenvårdens specialister?
Ja, det kan finnas en möjlighet att en del specialister inom slutenvården går över till någon hälsocentral i Hälsoval Gävleborg.

Kommer det att finnas ett tak för listningen på hälsocentralerna?
Nej

Vad skall vårdpengen räcka till?
Det som vi kallar för basuppdraget som är obligatoriskt för alla hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Hur tätt ska det vara mellan hälsocentralerna?
Det är fri etableringsrätt geografiskt. Hälsoval Gävleborg reglerar därför varken hur många eller var hälsocentraler etableras. 

Måste man ta hela basuppdraget om man vill starta en ny hälsocentral?
Ja, men man har möjlighet att anlita underleverantörer för att lösa uppdraget.

Kan man ansöka om bara ett tilläggsuppdrag (och inte basuppdraget)?
Nej.

Hur kommer upphandlingarna av hälsocentralerna att gå till?
Det blir inga traditionella upphandlingar eftersom detta är ett system där lagen om valfrihetssystem ska tillämpas. Det innebär att det är fri etableringssätt vilket innebär att man blir godkänd förutsatt att man uppfyller Hälsoval Gävleborgs krav för etablering.

Hur stor andel av vårdpengen för basuppdraget är rörlig kontra fast?
Vårdpengen är till 85 % fast, resterande är rörlig.

Vad händer med multisjuka äldre som kostar mycket pengar?
Ersättningssystemet är utformat på ett sätt som gynnar hälsocentraler som aktivt tar hand om denna patientgrupp.

Är det inte populärare att etablera sig i områden med friskare befolkning än i områden med större vårdbehov?
Vårdpengen är viktad med tanke på socioekonomiska faktorer och det betyder att de hälsocentraler som ligger i områden med låg socioekonomisk belastning får mindre i ersättning.

Hur blir det med lönepolicys mellan olika aktörer i Hälsoval Gävleborg?
Det är upp till varje aktör att hantera sin egen lönebildning.

Är basuppdraget lika utformat i alla landsting och regioner?
Nej, men det är ganska lika. De vanligaste skillnaderna är om man har med rehab och psykosocial kompetens eller inte och barn- och mödrahälsovården.

Hur går listningen till?
Först väljer man hälsocentral och sedan fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt. Detta sker via formulär eller direkt på hälsocentralen. Hälsocentral kan också väljas via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Kan man lista sig på flera vårdkontakter på olika hälsocentraler?
Nej.

Hur lång tid är man bunden av valet man gjort?
Tills man byter igen.

Blir de kostsamma patienterna bollade mellan enheterna för att dessa ska slippa kostnaderna?
Nej, utredningsansvaret ligger på den hälsocentral där patienten valt att lista sig – det ansvaret går inte att bolla mellan enheterna inom Hälsoval Gävleborg. Däremot finns det risk för att hälsocentraler remitterar för tidigt till specialist för att slippa kostnader. Vårt medel för att förhindra ett sådant beteende är att vi följer upp och belönar en hög täckningsgrad.

Ingår utbildning av AT- och ST-läkare och andra professioner i basuppdraget?
Ja, hälsocentralerna har skyldighet att ta emot AT- och ST-läkare, likaså verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer samt kuratorer på uppdrag av landstinget. Naturligtvis i en omfattning som är rimlig.

Blir det frihet att ha den personal vi vill ha på hälsocentralerna?
Det är en intern fråga för aktörerna. Hälsoval Gävleborg har inga synpunkter på dimensionering av olika personalkategorier på hälsocentralerna. Däremot finns naturligtvis de vanliga kraven på kompetens utifrån gällande lagstiftning (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet).

Vilka patienter vill primärvården ha, de multisjuka, de friska?
Primärvårdens basansvar för befolkningen är utan avgränsning när det gäller ålder eller sjukdomspanorama.

Finns det krav på hur små enheterna kan vara?
Nej.  I praktiken kan det dock vara svårt att klara av basuppdraget med mindre än tre allmänläkare.

Kan man välja en fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt som inte är allmänläkarspecialist?
Ja, hälsocentralen får anställa specialister som till exempel barnläkare, gynekolog, ortoped, geriatriker eller psykiatriker. Detta är upp till HC att avgöra vilken typ av kompetens de behöver för att lösa basuppdraget på bästa sätt. Det är möjligt att välja andra professioner på hälsocentralen.

Hur kommer man att göra med insynen inom smittskyddet?
Lika villkor för offentliga och privata aktörer kommer att ställas.

Kommer det att vara någon begränsning över hur många som får etablera sig?
Nej.

Blir regionens Division Primärvård en producentorganisation som jämställs med andra aktörer inom Hälsoval Gävleborg?
Ja, när det gäller villkoren för de verksamheter division primärvård bedriver som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Kan två hälsocentraler hjälpa varandra?
Ja, ett särskilt regelverk för detta ska finnas.

Finns det risk att olistade patienter slussas runt mellan hälsocentralerna?
Nej. Invånare som inte gör ett aktivt val tillhör automatiskt på närmaste hälsocentral enligt närområdeskartan. Invånare som aktivt avstår att välja (ickevalsalternativ) eller invånare med skyddad identitet listas inte. Ersättning till anlitad hälsocentral för dessa sker via regionen.

Vad händer om patienten väljer att gå direkt till slutenvården?
Täckningsgraden för hälsocentralen påverkas negativt om det var ett besök som man kunde ha klarat av på primärvårdsnivån.

Ingår ersättningen för administration i vårdpengen?
Ja om man med administration menar t ex medicinsk sekreterare så ingår detta i vårdpengen.

Finns det krav på ackreditering och hur blir det för de egna verksamheterna?
Ja, och även de egna verksamheterna ska ansöka om godkännande för etablering inom Hälsoval Gävleborg.