Nytt vårdinformationsstöd i Region Gävleborg

Region Gävleborg har upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska införas de närmaste åren. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett sammanhållet, digitalt arbetsverktyg som förbättrar och effektiviserar vården.

Region Gävleborgs it-stöd inom hälso- och sjukvården behöver förnyas. Många av systemen för vårdadministration är omoderna och på väg att fasas ut hos leverantörerna.

Framtidens vård kräver ett digitalt arbetsverktyg som bidrar till en mer effektiv samverkan, en högre nivå av tillgänglighet och effektiva vårdflöden.

FVIS förenklar för medarbetare och patient

FVIS är en helhetslösning som ska förenkla, underlätta och spara dokumentationstid för medarbetarna i vården till förmån för mer tid för patienten. FVIS stödjer vårdadministration, produktionsplanering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd, informationsutbyte och innehåller dessutom en sammanhållen och integrerad journal. FVIS bidrar också till att göra patienten mer delaktig i sin vård med säker tillgång till relevant information.

FVIS kan utgöra en bas för kontinuerlig verksamhetsutveckling och vara ett underlag av hög kvalitet för forskning och innovation.

FVIS underlättar samverkan och utveckling

FVIS underlättar samverkan mellan primärvård och specialistvård, och mellan regioner och kommuner där det kan utgöra ett stöd vid samverkan för utskrivning av patienter från slutenvården. FVIS ger också större möjligheter att dela information i nationella system, som NPÖ (Nationell patientöversikt).

Regionalt samarbete kring FVIS

Region Gävleborg har upphandlat FVIS tillsammans med åtta andra regioner. De åtta övriga är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Örebro, Sörmland, Blekinge och Halland.

Regionerna har förberett och genomfört upphandlingen av FVIS i en övergripande organisation som heter Sussa. Det står för "Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer". Uppdraget att leverera ett nytt it-system gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för att förbättra vård och omsorg.

Så arbetar Sussa och Region Gävleborg med FVIS

Ett intensivt arbete pågår under 2020-2021 med att ta fram en gemensam grundkonfiguration för FVIS. Det görs inom projektet FVIS Grundimplementation i samarbete med Sussa och Cambio. Ett stort antal medarbetare från de nio regionerna deltar i projektet.

Sussa arbetar parallellt för att underlätta införandet av det nya it-stödet i regionerna och etablerar en organisation för fortsatt underhåll och utveckling av FVIS.

Lokalt är Region Gävleborg under hösten 2020 i färd med att bygga och bemanna en organisation för införandet av FVIS. FVIS styrgrupp leder det strategiska arbetet och FVIS programkontor har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införande, och vara navet och stödet för vårdens verksamheter. I FVIS-programmet formuleras uppdrag, och projekt och aktiviteter bemannas.

Tidplan för införande FVIS

Enligt tidplanen för den gemensamma grundkonfigurationen inom Sussa ska det vara möjligt för regionerna att börja använda FVIS från och med hösten 2022, men varje region bedömer själv tidpunkt för införande och utbildning för sin egen del. Det är nu programkontorets uppdrag att sätta en tydlig tidplan som gäller för Region Gävleborg.

God och nära vård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller demografi och ekonomi. För att möta utmaningarna pågår ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete för en God och nära vård inom Region Gävleborg.

FVIS ger förutsättningar att förbättra, förnya och effektivisera vårdens utförande och bidrar till att Region Gävleborg kan uppnå sina mål och fortsätta erbjuda en tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitet. FVIS bidrar också till att uppfylla det nationella målet Vision e-hälsa 2025.