Stärkta bibliotek i Gävleborgs län

Under perioden 2018 till 2023 fick Sveriges folkbibliotek en unik möjlighet att söka bidrag för att bedriva utvecklingsarbete utifrån behov som de själva identifierat. Genom Kulturrådets regeringsuppdrag Stärkta bibliotek har de tio kommunerna i Gävleborgs län tillsammans fått dela på cirka 36 miljoner kronor för att utveckla sin verksamhet. Rapporten Stärkta bibliotek i Gävleborg sammanfattar vilka insatser som gjorts här och deras effekter för länets invånare.

Alla 10 kommuner i Gävleborgs län har under perioden 2018 till 2023 sökt bidrag från Kulturrådet för att utveckla sin verksamhet som en del av Stärkta bibliotek. Projekten har haft olika mål och tillvägagångssätt men kan sammanfattas i tre övergripande områden: ökad tillgänglighet, medier och utrustning samt aktiviteter. 

Projekten har lett till att fler målgrupper har tagit del av bibliotekens aktiviteter, att nya tjänster kunnat lanseras, att samarbeten startats upp och att personalen på länets bibliotek fått bredda sin kompetens. Många av projekten har haft särskilt fokus på barn och unga – både på deras egna skapande och på de fysiska platserna för barnen på biblioteken.

För att sammanställa och sammanfatta de satsningar som gjorts på folkbiblioteken i länet har Region Gävleborg tagit fram rapporten Stärkta bibliotek i Gävleborgs län som ett komplement till Kulturrådets uppföljningar av regeringsuppdraget.

Läs rapporten Stärkta bibliotek i Gävleborgs län

Rapporten Stärkta bibliotek i Gävleborgs län: vad en satsning på folkbiblioteken har för effekt, nytta och värde är skriven av Catarina Jacobsson på uppdrag av Region Gävleborg. I rapporten gräver vi djupare i nyttan och värdet av satsningen på folkbiblioteken i Gävleborgs län och ger en bild av hur de statliga medlen kommit gävleborgsborna till del. Rapporten lyfter fram projekt som kan ses som goda exempel och visar på utmaningar med tillfälliga medel för långsiktiga resultat.

Vill du ta del av rapporten?

Du hittar den i digital form här.

Vill du ha ett fysiskt exemplar av rapporten? Kontakta ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se