"Alternativa lösningar börjar bli väldigt attraktiva."

Många olika aktörer och intressenter är inblandade i utbyggnaden av ett snabbt och säkert bredband i länet och det kan vara svårt att hålla isär dem. I Bollnäs arbetar Katarina Ahlström och Anders Lantz med bredbandsutbyggnaden men utifrån olika perspektiv

Hur jobbar ni med bredbandsutbyggnaden i Bollnäs kommun?
-Bollnäs kommun arbetar utifrån den bredbandsstrategi som kommunfullmäktige antagit. Sedan är det Bollnäs Energi som utför planen som tagits fram utifrån bredbandsstrategin, säger Katarina Ahlström, IT-strateg på Bollnäs kommun.

-Ja, precis, Bollnäs Energi bygger ut och finansierar enligt antagen bredbandsstrategi och plan, instämmer Anders Lantz, stadsnätschef på Bollnäs Energi.

Vilken är kommunens roll i bredbandsutbyggnaden?
-Det är Bollnäs kommun som har antagit bredbandsstrategin, sedan har Bollnäs Energi fått uppdraget att utföra, säger Anders Lantz.

Vilka är eller har varit den största utmaningen för utbyggnaden av bredbandet?
-Eftersom vi nu börjar närma oss 90 – 95 procent, det vill säga de flesta har tillgång till snabbt bredband idag, så är det ekonomi som är den största utmaningen för att täcka in de sista procenten. Här måste vi titta på andra tekniker än fiber. Teknikutvecklingen på området går fort och alternativa lösningar med satellit och radiolänk, alltså mer luftburna tekniker, har kommit och börjar bli väldigt attraktiva, förklarar Katarina Ahlström.

-Ja, ekonomi är den stora utmaningen, instämmer Anders Lantz. Eftersom Bollnäs Energi själva finansierar utbyggnaden och bidragen från staten inte alls harmonierar med insatsen för att nå de utsatta målen, så tär det hårdare och hårdare på resultaträkningen ju längre ut på landsbygden vi kommer, säger Anders Lantz.

Om ni får framtidsspana: Vilka möjligheter ser ni med ett snabbt bredband i Bollnäs kommun i framtiden?
-Snabb uppkoppling för alla hushåll är en förutsättning för att man ska kunna bo och driva företag i landsbygd. Bollnäs kommun vill införa och har infört välfärdstjänster, och för att kunna nå ut till invånarna krävs snabb och stabil uppkoppling, avslutar IT-strategen Katarina Ahlström.

Mer information
Bollnäs kommuns bredbandsstrategi
Bollnäs energi

Fiber till Gävleborg

Bollnäs kommun deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för cirka 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till snabbt bredband. 
Med ett snabbt bredband kan fler starta företag och befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas.

Fiber till Gävleborg-projekten medfinansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluter vi inga fastigheter men vi drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet via accessnät.

För mer information besök Fiber till Gävleborg-projektens webbplats.