Så snabb är bredbandsutbyggnaden

66 procent av hushållen och 49 procent av företagen i Gävleborgs län har nu tillgång till snabbt bredband.
- Vi fortsätter att jobba intensivt för att vi ska nå de regionala bredbandsmålen till år 2020, säger Karin Jansson (MP), ordförande Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

66 procent av hushållen i Gävleborgs län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016. Snittet för riket är 73 procent. Vad gäller länets företag så hade 49 procent av dem tillgång till 100 mbit/s. Snittet för riket var 63 procent. Detta visar Post- och telestyrelsens, PTS, bredbandskartläggning 2016.

Bland kommunerna i länet har kommunerna Gävle, Sandviken och Ljusdal kommit längst i utbyggnaden till hushåll. Till företagen har Gävle, Ljusdal och Hudiksvall kommit längst. Den största ökningen i andel företag och hushåll sedan 2015 står Ljusdal för, med en ökning på 13 procent för hushållen och 14 procent för företagen.

- Länet har en stor utmaning i att nå ut med bredband på landsbygden och de mer glesa delarna, säger Karin Jansson. Regionen jobbar aktivt med planering och utbyggnad men ser också att det behövs mer stödmedel för att kunna säkerställa att alla våra invånare får möjlighet att ta del av det digitala samhälle som växer fram.

"Ökar länets attraktivitet"

Ett snabbt bredband ökar länets attraktivitet så att fler människor vill leva, bo och verka här. Fortfarande är det en bit kvar till det regionala målet om att 90 procent av hushållen och 95 procent av företagen i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

- Länet hade kunnat vara ännu längre fram i utbyggnaden om inte bredbandsstöden från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landsbygdsprogrammet varit så kraftigt försenade. Två år av utbyggnad tappades i väntan på att de centrala regelverken skulle bli klara, förklarar Karin Jansson.

Bygger fiber för 212 miljoner

I slutet av 2015 kunde Region Gävleborg och kommunerna starta projektet Fiber till Gävleborg. Projektet bygger fiber för 212 miljoner kronor och målet är att öka möjligheten för cirka 3 000 företag på landsbygden att få tillgång till snabbt bredband.

- Att det finns företag i hela Gävleborg är viktigt för länets utveckling och de måste ha tillgång till snabbt bredband för att kunna driva och vidareutveckla sin verksamhet. Fler företag ger också fler arbetstillfällen vilket ökar länets skatteintäkter, pengar som kan användas till vård, skola och omsorg, säger Karin Jansson

Hur ska det gå till att nå målen till 2020?

- Tillsammans med kommuner och andra bredbandsaktörer fortsätter vi att samordna och planera frågor kring bredband, säger Annica Aneklev och Bengt Valdemarsson, bredbandskoordinatorer, Region Gävleborg.

- Vi ska driva våra fiberprojekt framåt och fortsätta vara aktiva på den nationella nivån med att kommunicera vårt behov av mer stödmedel. Vi kommer att ligga på hårt för att nå de regionala målen för 2020.

Varför är snabbt bredband viktigt?
 • Bredband är en regional utvecklingsfråga som är mycket viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och invånare.
 • Ett snabbt bredband behövs för att länet ska klara framtida utmaningar så som en åldrande befolkning, miljö- och klimatfrågor och en globalt konkurrensutsatt marknad.
 • Genom bredbandet ges det tillgång till en mängd tjänster som underlättar vardagen, till exempel distansarbete, vård i hemmet, distansstudier, resfria möten och olika trygghetslarm. Bredbandet bidrar också till en hållbar utveckling genom bland annat minskat resande, minskad energianvändning och minskade vårdkostnader. 

 

Vad gör en bredbandskoordinator?
 • Bredbandskoordinatorn i Gävleborgs län har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.
 • Tillsammans med centrala, regionala och lokala aktörer bidrar bredbandskoordinatorn till att öka tillgången till bredband i länet.
 • Arbetet handlar till stor del om att bistå kommunerna och marknadsaktörerna med information och olika underlag, vara sammankallande för olika nätverk, följa upp arbetet med den regionala bredbandsstrategin och verka för en förståelse för sambandet mellan bredband och samhällets behov av digitalisering.

 

Om Bredbandskartläggningen
 • PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera tillgången till infrastruktur för bredband.
 • PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar - det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.
 • PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens tidigare strategi som gällde 2009-2016 hade målet att 90 procent av landets hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.