Att ansöka om medel

Nedan beskrivs kriterier och villkor för sociala investeringar samt tillvägagångssätt för att ansöka om regionala sociala investeringsmedel.

För mer information se våra riktlinjer: 

Riktlinje för Sociala investeringsmedel Region Gävleborg (pdf)

Ansökan och bilagor

Sista ansökningsdag är 30 november 2019.

Så söker du - steg för steg

En förutsättning för att kunna söka sociala investeringsmedel är att minst två organisationer eller verksamheter samverkar.

Sociala investeringsmedel kan sökas av:

 • Verksamheter inom Region Gävleborg
 • Kommunala verksamheter inom länet
 • Verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun
 • Aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar

 • De sociala investeringarna ska bidra till att uppfylla det regionala folkhälsoprogrammets mål om god hälsa för alla. Särskilt prioriteras målområdena: Delaktighet och inflytande, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn och ungas uppväxtvillkor.

  Se målformuleringarna i folkhälsoprogrammet (pdf)

 • De sociala investeringarna ska bedömas leda till samhällsekonomiska vinster på sikt, genom att samhällsekonomiska kostnader minskar eller förhindras att uppstå

 • De sociala investeringarna ska antingen vara en förebyggande insats eller en tidig insats

 • De sociala investeringarna ska testa befintliga, utveckla befintliga eller skapa nya metoder

 • De sociala investeringarna ska
  - vid testande av befintliga metoder baseras på evidens eller beprövad erfarenhet
  - vid utvecklande av befintliga metoder, eller vid skapande av nya metoder, ska samband mellan insats och förväntad effekt tydligt motiveras

 • Metoderna ska avses implementeras i ordinarie verksamhet efter testperiod. Vid ansökan ska behörig chef, eller instans, från respektive sökande tillstyrka att investeringen ska genomföras och att den vid positivt resultat avses implementeras i ordinarie verksamheter

 • De sociala investeringarna ska planeras och genomföras i samverkan mellan minst två organisationer eller verksamheter

 • De sociala investeringarna ska vara avgränsade avseende storlek på insats, målgrupp och tid. Ansökt belopp är maximalt 500,000 kr per år upp till tre år

 • De sociala investeringarna ska vara möjliga att följa upp och utvärdera både avseende sociala effekter och samhällsekonomiska effekter

 • De sociala investeringarna ska medfinansieras från sökande verksamheter. De sociala investeringsmedlen från Region Gävleborg kan finansiera upp till 50 % av kostnaden

 • Sociala investeringsmedel kan inte sökas av vinstdrivande verksamheter

 • Befintlig verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte av de sociala investeringsmedlen

 • Befintliga lokaler, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler finansieras inte

 • Köp av inventarier som inte är specifika för insatsen finansieras inte

 • Ansökt belopp är maximalt 500,000 kr per år upp till tre år

 • Insatsen ska medfinansieras av de sökande. De sociala investeringsmedlen kan finansiera upp till 50 % av kostnaden. De sökande ska vid ansökan redovisa en samlad medfinansiering. Medfinansieringens fördelning mellan de sökande är utifrån deras egen överenskommelse. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och beräknade kostnader för medarbetare.

Sociala investeringar kan sägas vara ett nytt arbetssätt. Arbetssättet består av sex olika steg. Vi följer dessa steg i såväl ansökningsprocessen av sociala investeringsmedel, som genomförande av sociala investeringar. Läs mer om de olika stegen i våra riktlinjer: länk högst upp på sidan.

(Klicka på bilden för att se den i större format)

Steg 1 – Behovsanalys: Processen om ansökan av sociala investeringsmedel ska alltid inledas med en behovsanalys som förtydligar och styrker behovet. Syftet med behovsanalysen är att säkerställa att behoven, och inte metoden, styr insatsen.

Steg 2 – Val av insats och idéprövning: Utifrån behovsanalysen kan en lämplig målgrupp identifieras och val av insats göras. Det är behovet och målgruppen som ska styra vilken insats som ska väljas. I det här skedet rekommenderas att sökande kontaktar samordnare för dialog om sin idé.

Steg 3 - Utformning av satsning och formulering av ansökan: Att skriva ansökan är ett sätt att planera och förbereda det kommande arbetet. Arbetet med att skriva ansökan pågår vanligen under en tid (6-10 månader), och bör göras gemensamt av sökande verksamheter. Vanligen behövs en arbetsgrupp tillsättas med representanter från alla sökande verksamheter.

Ansökan ska innehålla en samhällsekonomisk bedömning. Det görs genom att identifiera vilka effekter som insatsen förväntas ge, och värdera dessa.

För att möjliggöra kontinuerlig uppföljning och senare utvärdering. ska det redan i ansökan finnas en plan för detta. Till ansökan ska ett Uppföljnings- och utvärderingsschema bifogas.

Till ansökan ska också en budget upprättas. Budget utgår från insatsens planerade aktiviteter och dess kostnader.

Läs mer om vad ansökan ska innehålla i våra riktlinjer: länk högst upp på sidan.

(Klicka på bilden för att se den i större format)

När en ansökan bifallits sociala investeringsmedel skrivs ett avtal mellan Region Gävleborg (Hållbarhetsdirektören) och de sökande. Avtalet baseras på ansökan och dess plan för genomförande av insats. Sökande ansvarar sedan för insatsens genomförande utifrån avtal.

Steg 4 - Genomförande och uppföljning: Kontaktpersonen som anges vid ansökan (härefter kallad ”Projektledaren”) är den sociala investeringens kontaktperson till samordnaren för sociala investeringsmedel vid Region Gävleborg. Projektledaren är ansvarig för att insatsen genomförs enligt avtal, samt att vid eventuella avvikelser beskriva detta för behöriga chefer vid sökande verksamheter samt för samordnaren för sociala investeringsmedel vid Region Gävleborg.

Under genomförandefasen ska data för uppföljning och utvärdering kontinuerligt samlas in. Uppföljning handlar om att se till så att insatsen genomförs och levererar enligt plan. Uppföljningen ska redovisas in två gånger per år i samband med rekvirering av medel.

Steg 5 - Utvärdering: Utvärdering handlar om insatsens resultat och effekter: att synliggöra vad den sociala investeringen resulterar i, till skillnad mot vad som skulle ha inträffat om den inte hade gjorts. Utvärderingen ska utgå från insatsens syfte och mål samt inkludera så väl sociala som samhällsekonomiska effekter. Utvärdering görs vid avslut av insats och ligger vanligtvis till grund för beslut om implementering och eventuell uppskalning och/eller breddning. Projektledaren ansvarar för utvärderingsarbetet utifrån projektets målsättningar.

Steg 6 - Implementering: Ett av villkoren för att bevilja sociala investeringsmedel är att insatsen avses att implementeras i ordinarie verksamhet om den utifrån utvärderingen anses ha gett positivt resultat. Redan i ansökan ska en beskrivning finnas om hur insatsen kan implementeras, samt vilka målgrupper eller verksamhetsområden som är lämpliga vid en eventuell uppskalning/breddning av investeringen.

Läs mer om genomförande, uppföljning och utvärdering samt roller och ansvar för sökande och hos Region Gävleborg i våra riktlinjer: länk högst upp på sidan.