Stöd och hjälp

Behöver ni hjälp i arbetet med att formulera er idé eller stöd när ni skriver er ansökan? Till arbetet med sociala investeringsmedel finns en samordnare och en stödgrupp som har i uppdrag att stödja de sökande i ansökningsprocessens olika steg.

Samordnaren är kontaktvägen in för sökande av sociala investeringsmedel och länken till stödgruppen. Stödgruppen består av personer med kompetens inom projektledning, projektekonomi, folkhälsa och social välfärd, uppföljning/utvärdering samt samhällsekonomi. 

Hör av er för bollning, stöd och hjälp!

Ansökan och bilagor

För ansökan av sociala investeringsmedel: använd mallarna för ansökan och bilagor nedan. 

Ansökan sociala investeringsmedel (Worddokument)

Bilaga 2 - Budget (xls)

Bilaga 3 - Medfinansiering (xls)

Bilaga 3 - Medfinansiering tid (xls)

Bilaga 4. Uppföljnings- och utvärderingsschema (xls)

Bilaga 5 - Aktivitetsplan (xls) (frivillig)

Stödmaterial

Till din hjälp vid ansökan finns instruktioner och stödmaterialet nedan. Hör av dig till samordnare för sociala investeringsmedel om du undrar något! 

Presentation om de sociala investeringsmedlen vid Region Gävleborg (pdf)

Riktlinjer för Sociala investeringsmedel Region Gävleborg (pdf)

Stödmaterial vid behovsanalys (pdf) 
- Vad är en behovsanalys och vad bör man tänka på?

Idébeskrivningsformulär (pdf)

Guide samhällsekonomisk analys (pdf) 
- Vad, varför och hur gör man?

Stöd till hållbarhetsintegrering av social investering (pdf) 
- Vad bör man tänka på?

Beräkningsunderlag (xlsx)
- Stöd vid beräkning av kostnader till budget. 

Länkar för mer information och inspiration

Vill du veta mer – eller inspireras av andra? Här har vi samlat några länkar som kan vara till din hjälp.

Inspiration: idéer och behov

  • Behovsanalys för Gävleborgs län - Utifrån Folkhälsoprogrammets prioriterade områden lyfts här områden där sociala investeringsmedel i Gävleborgs län är viktiga att satsa på.

  • Hos Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR finns bland annat illustrationen Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser som visar friskfaktorer och riskfaktorer indelad i fyra nivåer och vilka insatser som krävs till respektive nivå och åldersgrupp; guiden Vänta inte! Beskriver fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga; samt rapporten Att främja barns och ungas psykiska som är en vägledning inför val och implementering av metoder går igenom frågor man kan och bör ställa sig när man söker metoder för sitt arbete. 

  • Forskningsöversikt sjukfrånvaro utifrån analyser av sjukfrånvaro samt sammanställning av forskning har Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR identifierat ett antal insatser som bedöms har potential att minska sjukfrånvaron. 

  • Folkhälsomyndighetens Utblick folkhälsa är korta sammanfattningar av systematiska eller kartläggande litteraturöversikter över en rad ämnen inom folkhälsoområdet. 

Statistik att använda i behovsanalys

  • SKR:s sammanställning av nyckeltal som visar olika aspekter av barn och ungas situation under samlingsnamnet. Nyckeltalen berör flera verksamhetsområden inom kommun och kan användas i utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd.

  • Fakta Gävleborg presenterar statistik om hälsa och regional utveckling i länet. Länkar till både genomförda enkätundersökningar och statistikdatabaser så som Folkhälsostudio, Kolada, Max 18, Vården i siffror m.m. 

  • Folkhälsomyndighetens årsrapport ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan i Sverige. 

  • Nyckelindikatorer för barn och unga För varje kommun och region har SKR Uppdrag psykisk hälsa tagit fram faktablad som presenterar statistik som direkt eller indirekt kan påverka barn och ungas psykiska hälsa.

Stödmaterial att använda i utformning av satsning

  • Instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa På dessa sidor har SKR samlat ett antal metoder och instrument som används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhet.