Vad är sociala investeringar?

En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.

Målgrupp för sociala investeringar är barn- och unga, samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Sociala investeringar kan antingen vara insatser som är förebyggande, eller som sätts in tidigt. Med förebyggande insatser menas insatser som genomförs innan problem uppkommit. Med tidiga insatser menas insatser tidigt i ålder eller i en process. Insatserna ska förväntas leda minskad förekomst av, eller minskad risk för, socialt utanförskap eller ohälsa.

Att arbeta med sociala investeringar kan ses som en testbädd av nya arbetssätt och metoder där kända metoder testas, eller nya metoder utvecklas. Insatserna ska vara avgränsade i tid och omfattning och de ska riktas till en avgränsad målgrupp.

Aktörer som kan söka regionala sociala investeringsmedel för att genomföra sin idé är:

  • Verksamheter inom Region Gävleborg
  • Kommunala verksamheter inom länet
  • Verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun
  • Aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar

Läs med under Kriterier samt Att ansöka - steg för steg

 Sociala investeringar följs upp och utvärderas noga både gällande effekter för målgruppen mänskliga och effekter på samhällsekonomi. Detta för att ge en god grund för beslut om implementering i ordinarie verksamhet, efter genomförd testperiod.

Läs mer om hur vi vid Region Gävleborg arbetar med sociala investeringar i våra riktlinjer: länk i rutan till höger.

Läs mer hos SKR Uppdrag psykisk hälsa

Presentation om de sociala investeringsmedlen vid Region Gävleborg (pdf)

Bildkälla: SKR, Uppdrag psykisk hälsa.