Lista över centrala begrepp

I arbetet med sociala investeringar förekommer ett antal centrala begrepp.

Dessa begrepp förklaras nedan, så som vi har valt att använda dem i riktlinjer för sociala investeringsmedel vid Region Gävleborg:

  • En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. En social investering kan vara en tidig eller en förebyggande insats.
  • Tidig insats innebär insats tidigt i ålder eller tidigt i en process, exempelvis vid skolfrånvaro eller nedsatt psykiskt välbefinnande.
  • Förebyggande insats innebär insats för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. För sociala investeringar ska förebyggande insatser ha en tydlig definierad målgrupp som är i risk för socialt utanförskap.
  • Utanförskap eller socialt utanförskap ses i dessa riktlinjer som ett vidare fattigdomsbegrepp då de innefattar mer än enbart ekonomisk utsatthet och exkludering från arbetsmarknaden. Socialt utanförskap innebär att vara utanför eller marginaliserad från det sociala liv som över tid etablerats som norm i ett land. Det kan exempelvis handla om arbetsmarknadsdeltagande, utbildning, hälsa, politiska resurser, sociala relationer. Begreppet är processorienterat och dynamiskt, vilket innebär att socialt utanförskap kan utvecklas och förändras under hela livsförloppet.
  • Med sociala investeringsmedel avses, i dessa riktlinjer, från driftsbudget avsatta medel som möjliggör arbete med sociala investeringar. Begreppet investering betonar i detta sammanhang det medvetna risktagandet genom prövandet av nya metoder, samt en långsiktighet innan effekthemtagning, men ska inte sammanblandas med den ekonomiska termen.
  • Genom riktlinjerna används begreppet insatser för att beskriva de sociala investeringarnas genomförande, och begreppet metoder för att beskriva de nya eller förändrade metoder och/eller arbetssätt som de sociala investeringarna innebär.