Grundläggande forskningsmetodik (del 1), delmål a5

(Uppdragsutbildning 8ME014) 3,5 hp

Bakgrund

Kursen arrangeras av Centrum för forskning och utveckling (CFUG) som en uppdragsutbildning via Uppsala universitet. Kursen omfattar 3,5 högskolepoäng (hp) i medicinsk vetenskap på avancerad nivå och uppfyller kurskravet i delmål a5, Kompetens inom medicinsk vetenskap, för ST-läkare. Lämplig tid att gå kursen är ungefär vid halvtid på ST.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och praktisk färdighet i vissa delar av forskningsprocessens arbete. Ett mer allmänt mål är att stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt i det kliniska arbetet och att uppmuntra till egna forsknings- och utvecklingsprojekt där vetenskaplig metod används.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom Region Gävleborg med avslutad grundutbildning från högskoleutbildning inom vårdområdet. Vid ett stort antal sökande ST-läkare/ST-Tandläkare som behöver denna kurs inom ramen för sin specialistutbildning (delmål a5) kommer dock dessa kategori av sökande att prioriteras.

Vid fler sökande ST-läkare/ST-Tandläkare än antalet platser (24 kursplatser per tillfälle), kommer de sökande att prioriteras i samråd med respektive ST-studierektor.

Omfattning

Kursen består av 5 obligatoriska kursdagar (heldagar) och hålls i lokaler på Gävle sjukhus. Det tillkommer tid för kursförberedelser och eget arbete motsvarande ca 5-10 arbetsdagar. (obs! alla datum ska schemaläggas för kursen).

Innehåll

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper i forskningsmetodik och övning i praktiska moment som att söka, läsa och granska vetenskaplig litteratur, skriva akademisk text, opponera på en annan kursdeltagares projektplan med mera. Kursen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, hemuppgifter och enskilt skriftligt arbete. Alla kursdeltagare får kursboken ”Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår” vid kursstart.

Huvuduppgiften är att författa en skriftlig projektplan (ett PM) om ca 4-6 sidor kring en projektidé. En skriftlig idéskiss som preliminärt beskriver din tänkta projektidé ska inlämnas före kursstart. Under kursens gång utvecklar du din projektidé för att vid examinationen ha ett skriftligt PM klart. Ditt PM får du då presentera muntligen och det ingår även att opponera på en annan kursdeltagares PM.

Projektplanen ligger sedan till grund för själva projektarbetet som ingår i delmål a5 och som avslutas med ett skriftligt individuellt arbete. Kursen är dock fristående från själva genomförandet av det vetenskapliga arbetet.

Anmälan sker via Kompetensportalen (lg.se)

Observera att mer information om kursen och de förberedelser som krävs ska läsas via länken, Kurs i grundläggande forskningsmetodik