Vetenskapligt arbete

ST-läkare som tidigare genomfört ett vetenskapligt arbete kan ha möjlighet att tillgodoräkna sig detta.

Genomförande av vetenskapligt arbete

Grundhållningen i Region Gävleborg är att ST-läkare bör genomföra ett vetenskapligt arbete under sin ST, vilket rekommenderas även om tidigare vetenskapligt arbete är genomfört.

Enligt Socialstyrelsen finns ändå möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare genomför vetenskapligt arbete. Se ST-läkare - Bedömningar av tidigare utfört vetenskapligt arbete – Platina id 04-635824 (pdf).

Information om vetenskaplig handledare

För genomförande av det vetenskapliga arbetet behövs en vetenskaplig handledare. Det är Socialstyrelsen som styr vilken kompetens handledaren ska ha.

Sammanfattat innebär det att:

  • Den vetenskapliga handledaren bör vara forskningsintresserad och med fördel ha viss erfarenhet av att bedriva forskning.
  • Den vetenskapliga handledaren kan komma både från inom regionen och utanför.
  • Den vetenskapliga handledaren behöver inte behöver vara disputerad eller ha särskild handledarutbildning.
  • Den vetenskapliga handledaren måste inte vara specialist inom aktuellt område för arbetet och behöver inte heller vara läkare, men då gärna vara disputerad. I sådant fall
    behöver specialistläkare inom aktuellt område skriva under intyg om godkänt vetenskapligt arbete till Socialstyrelsen. Den som handlett ska ändå stå som handledare på ST-arbetet.

För att hitta vetenskaplig handledare, prata med de kontakter du har, exempelvis studierektor, klinisk handledare, chef och andra. Centrum för forskning och utvecklings (CFUG) gör varje år ett forskningsbokslut. I bokslutet finns en lista på forskningsaktiva och disputerade, där man kan få uppslag på personer att tillfråga om att vara vetenskaplig handledare.

Ersättning till vetenskaplig handledare

Se ST-läkare – ersättning för vetenskaplig handledare a5 – Platina 04-338963 (pdf)