Stöd och bidrag inom kultur

Region Gävleborg fördelar bidrag och ger stöd till projekt i linje med den regionala kulturplanen.

Stöd och bidrag till regionala kulturprojekt

Avdelningen Kultur Gävleborg ger stöd och handlägger bidrag till regionala kulturprojekt inom film, hemslöjd, konst, bibliotek, litteratur, musik, dans, crossmedia och läsfrämjande, enligt Kultur Gävleborgs uppdrag i kultursamverkansmodellen.

Kontakta gärna någon av våra verksamhetsutvecklare eller producenter om du vill diskutera en projektidé. De erbjuder handledning, kompetens, nätverk och viss teknisk utrustning och kan stötta er att gå från idéutveckling till pilotprojekt eller förstudie och vidare till ett regionalt kulturprojekt i linje med den regionala kulturplanen. 

Syfte

Att stödja projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder och arenor / plattformar mm för att förverkliga den regionala kulturpolitiken.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan ej söka.

Summa

Minst 10 000 och max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

 • Regional angelägenhet
 • Nytänkande
 • Livslängd, livskraft efter att projektet avslutas
 • Medfinansiering
 • Om det kan fungera som modell för andra projekt
 • Samarbeten mellan flera aktörer (t ex kommun, förening, regional aktör etc.)
 • Möjlighet att skapa nya möten,
 • Målgrupp barn och unga är prioriterade

Mer information

Projektstöd till kulturverksamhet

Syfte

Stöd till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och som är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens visioner.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan inte söka.

Summa

Max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

 • Regional angelägenhet
 • Nytänkande
 • Medfinansiering
 • Samarbeten mellan flera aktörer (t ex kommun, förening, regional aktör etc.)
 • Möjlighet att skapa nya möten
 • Målgrupp barn och unga är prioriterade

Mer information

Stöd till kulturarrangemang

Syfte

Att ge talanger möjlighet att utvecklas med större produktioner. Att möjliggöra inspiration till yngre filmare och stödja filmer med konstnärlig potential.

Vem kan söka?

Filmare från Gävleborg som fyllt 18 år och som engagerar sig i filmprojekt som inte är helt professionella.

Summa

Max 30 000 kronor, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

 • Filmen spelas in i Gävleborg
 • Minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom filmprojektet) måste vara person boende i Gävleborg
 • Filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg eller kommer länets invånare till nytta
 • Kvalitet/festivalpotential
 • Projektet ska vara utvecklande för den sökande eller för det regionala filmnätverket

Mer information

Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att möjliggöra fler filmproduktioner och på så sätt öka kompetensen i länet samt att visa upp Gävleborg och länets filmare i de stora, breda visningsfönster som finns.

Vem kan söka?

Professionella filmarbetare som fyllt 18 år.

Summa

Max 50 000 kr, kan sökas fyra gånger per år

Exempel på bedömningsgrunder

 • Hela eller delar av filmens postproduktion är förlagd till och/eller spelas in i Gävleborg
 • Filmens ska ha festivalpotential
 • Filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg, kommer länets invånare till nytta eller utvecklar den regionala filmverksamheten
 • Minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom projektet) måste vara tilldelad en person boende i Gävleborg
 • Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte med verksamhetsutvecklaren inom film under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla kontinuerlig kontakt med Kultur Gävleborg under produktionen.

Mer information

Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att ge filmare i Gävleborgs län möjlighet att utveckla en långfilm. Talang Norra Nedre vill möjliggöra för nya röster att utvecklas så att nya berättelser kan utveckla det Svenska filmutbudet.

Vem kan söka?

Boende eller verksamma regissörer, manusförfattare eller producenter i Gävleborg som inte är etablerade på inom professionell långfilmsproduktion. Den sökande måste ha gjort minst en konstnärligt intressant kortfilm tidigare eller motsvarande i annan konstart.

Summa

Max 70 000 kronor.

Exempel på bedömningsgrunder

 • Projektets potential
 • Projektets genomförbarhet
 • Nyskapande

Mer information

Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch

Syfte

Skapa möjlighet för unga personer i Gävleborg att prova idéer och främja kreativitet inom kulturområdet.

Vem kan söka?

Personer mellan 16 – 26 år som är folkbokförda i Gävleborg. Även föreningar kan söka.

Summa

Max 10 000 kronor, kan sökas mellan den 15 januari och den 1 december.

Exempel på bedömningsgrunder

 • Regional angelägenhet
 • Nytänkande
 • Kreativitet och engagemang
 • Målgrupp

Mer information

Växthusstöd

Stöd och bidrag till större regionala kulturprojekt

Region Gävleborg kan bevilja utvecklingsbidrag till kulturaktörer för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturplanen. De kan vara högst treåriga, inklusive en eventuell förstudiefas.

Syfte

Att möjliggöra särskilda kulturinsatser i linje med den regionala kulturplanen

Vem kan söka?

Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade

Utdelning

Två ansökningstillfällen under året: 15 januari-15 maj och 15 augusti-15 oktober

Exempel på bedömningsgrunder

 • Det regionala perspektivet
 • Nytänkande
 • Livslängd och livskraft efter projektet avslutas
 • Medfinansiering.

Mer information

Utvecklingsbidrag till kultur