Utvecklingsbidrag till kultur

Region Gävleborg vill genom den regionala kulturpolitiken bidra till ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang.

Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar uttrycks i den regionala kulturplan som utarbetats i samverkan med länets kommuner och kulturliv.

Utvecklingsbidrag ges till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i den regionala kulturplanen.

Kriterier vid bedömning av bidragsansökningar

 • Det regionala perspektivet
 • Projektet kompletterar länets kulturella utbud, utvecklar samverkan inom konst- och kulturområdet och/eller sprids över kommungränser.

 • Nytänkande
 • Projektet ska vara nyskapande, genom metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experimenterande ur ett regionalt perspektiv.
 • Projektet ska bidra till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera vana och ovana målgrupper.
 • Projektet ska främja samverkan mellan konstnärliga och/eller kulturella aktörer.

 • Livslängd, livskraft efter att projektet har avslutats
 • Projektet ska tydliggöra förväntade effekter och ha en plan för långsiktighet efter det att utvecklingsbidraget upphör.

 • Medfinansiering
 • Region Gävleborg kan endast vara delfinansiär av utvecklingsprojekt. Utvecklingsbidrag beviljas därför endast till satsningar som även får stöd av annan finansiär/andra finansiärer och/eller har egen betydande ekonomisk insats.

Ansökan om utvecklingsbidrag prövas mot regional kulturplan Gävleborg 2023-2026.

Allmänna villkor för utvecklingsbidrag

Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Bidraget kan endast sökas för regional verksamhet och får endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte.

Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte. Projekteten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att förverkliga den regionala kulturpolitiken. Medlen kan alltså inte användas till att finansiera ordinarie åtgärder inom statlig eller kommunal verksamhet.

Ansökan

Utvecklingsbidrag kan sökas två tillfällen per år. Utlysning sker:

 • 15 januari till och med 15 maj
 • 15 augusti till och med 15 oktober

Under 2024 kommer endast fleråriga projekt som redan beviljats utvecklingsbidrag att få bidragsansökningar beviljade. Utdelningen av utvecklingsbidrag till nya projekt är pausad under 2024 av ekonomiska skäl. 

Ansökan görs endast digitalt via Ehandlingar.se. Det finns även en lathund för ehandlingar.se att tillgå. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling och ska vara Region Gävleborg tillhanda senast 15 maj alternativt 15 oktober. Region Gävleborg tar inte emot ansökningar efter dessa datum. Region Gävleborg handlägger inkomna ansökningar löpande under respektive ansökningsperiod. 

Rådgivning

Har du en idé men är inte färdig att skicka in en ansökan? Ta kontakt med någon av våra strateger och gå igenom idén, hitta fallgroparna och baksidorna eller få tips på samarbetspartners, idéutveckling och de styrkor i projektet som är svåra att se själv. Vi kan hjälpa till att hitta rätt ambitionsnivå och sammanhang för idén.

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt redovisa att Region Gävleborg är medfinansiär.

Ladda ner Region Gävleborgs logotyp

Redovisning

Redovisning av ett beviljat utvecklingsbidrag ska ske senast tre månader efter att projektet är genomfört via Ehandlingar.se.  Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir.