Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

Stödet bidrar till att möjliggöra fler större filmproduktioner i regionen. Genom stödet ökar kompetensen i länet, fler arbetstillfällen skapas och Gävleborg och dess filmarbetare ges möjlighet att synas i ett större och bredare visningsfönster.

Region Gävleborg vill med stödet ge filmare chansen att slutföra eller förädla sitt filmprojekt. Stödet riktar sig till dig som redan har finansiering men som behöver extra medel för att realisera din konstnärliga vision, genom att till exempel förlägga postproduktionen till Gävleborg. 

Stödet ska ge fullfinansierade filmprojekt chansen att slutföras i enlighet filmskaparens visioner. Vidare syftar stödet till att utöka och utveckla området postproduktion i Gävleborg.

Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:

  • Hela eller delar av filmens postproduktion är förlagd till Gävleborg
  • filmen spelas in i Gävleborg
  • minst en A-funktion (kreativ nyckelperson inom projektet) måste vara besatt av person boende i Gävleborg
  • filmens innehåll/tema är starkt kopplat till Gävleborg, kommer länets invånare till nytta eller utvecklar den regionala filmverksamheten.
  • filmens ska ha festivalpotential 

Projektet behöver inte uppfylla samtliga kriterier för att få bidrag.

Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte med filmkonsulenten under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla kontinuerlig kontakt med avdelningen för Kulturutveckling under produktionen.

Vem kan söka?

Föreningar eller produktionsbolag med projekt som har fler externa finansiärer och som arvoderar samtliga medverkande. Filmen ska ha en klar distribution. Du ska komma ifrån, vara bosatt i eller vara huvudsakligen verksam i Gävleborg.

Vem kan inte söka bidrag?

Kommuner, stiftelser och enskilda personer.

Villkor

Filmen ska förutom Region Gävleborg ha ytterligare minst en extern finansiär, vara fullfinansierat och projektet ska arvodera samtliga medverkande.

Projektet ska ha en klar distribution.

Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till en färdigställd film. 

Maxbelopp är 50 000 kr, lägsta belopp 25 000 kr.

Sökanden ska ha avslutat och redovisat tidigare projekt med beviljat stöd från Region Gävleborg innan nytt stöd kan ges. 

Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i eftertexter och vid all marknadsföring av filmen, på hemsidor, sociala medier, DVD-fodral, affischer mm.

Vid projektets redovisande ska Region Gävleborg en digital fil av den färdiga filmen, samt filmaffisch och eventuellt annat kringmaterial som producerats.

Region Gävleborg äger rätt att visa filmerna inom ramen för sin verksamhet. Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att talangutvecklingsstöd beviljats.

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt visa att Region Gävleborg är medfinansiär. Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i filmens eftertexter och vid all marknadsföring av filmen, på hemsidor, i sociala medier, DVD-fodral, affischer mm.

Logotype - Region Gävleborg

Ansökan 

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm kan sökas fyra tillfällen per år. Utlysning sker:

  • 15 januari - 15 februari
  • 15 april - 15 maj
  • 15 augusti - 15 september
  • 15 oktober - 15 november

Redovisning

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se senast 1 månad efter att projektet är genomfört. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir. Producenten och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle i samband med redovisning.

Redovisning av äldre projekt

Ni som har bidrag som beviljats utanför ehandlingar.se eller kulturdatabasen ska använda den blankett som finns framtagen för redovisning. Ni behöver inte göra någon redovisning i kulturdatabasen.

Redovisning - toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm (pdf)

Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare vid behov.