Utlysning av särskilda uppdrag april 2020

Vi är mitt i en besynnerlig tid. Å ena sidan en pandemi som spridits över världen med stora humanitära konsekvenser och en internationell lock down, med social isolering, ekonomiskt ras, massarbetslöshet och stor oro i sina spår. Å andra sidan en växande preppingrörelse, stor medmänsklighet, intensifierad klimatmedvetenhet, politisk handlingskraft och kreativitet bland allmänheten.

Kulturskaparens blick under social isolering

Är du professionell kulturskapare verksam i Gävleborg med en konstnärlig idé eller behöver du tid att utveckla en sådan? Vill du skildra det som pågår våren 2020? Skulle du vilja sätta fingret på något som händer just nu genom ditt konstnärliga uttryck? Är den verksamhet du skulle ha visat dina verk stängd just nu och du vill passa på att arbeta med produktutveckling under den sociala isoleringen? Hur är det att arbeta i social isolering? Vad innebär det att inte få möta sin publik live? Hur härbärgerar människor oro? Vad tänker du på mitt i allt som pågår? Vilka positiva strömningar ser du i din samtid? Hur kan vi se på det som händer just nu utifrån ett Gävleborgsperspektiv?

Vilka kan söka och när?

Under april öppnar Kultur Gävleborg, Region Gävleborg ansökan till särskilda uppdrag till professionella kulturskapare inom bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur eller musik. Ansök via Kulturdatabasen under perioden 7 – 19 april 2020. Handläggning görs så fort som möjligt efter sista ansökningsdag, med reservation för risken att även handläggare inom Kultur Gävleborg påverkas av pandemin.

I ansökningen efterfrågas CV, kort beskrivning av den sökandes konstnärskap samt kort beskrivning av vad den sökande önskar göra.

Vi välkomnar både professionella kulturskapare som vänder sig till en barn- eller ungdomspublik och de som vänder sig till en vuxenpublik att söka.

Villkor

Sökanden ska vara professionell kulturskapare i huvudsak boende och/eller verksam i Gävleborg. Kulturskaparen ska arbeta med bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur eller musik. Kulturskaparen ska ha tid att arbeta med en idé- eller produktutveckling, ett musikstycke, en novell eller en konstnärlig idé under 2020, som på något sätt skildrar eller tar avstamp i Coronapandemin.

Samtliga uppdrag går till kulturskapare som är bosatta i eller huvudsakligen verksamma i Gävleborg. Uppdragen kommer att gå till kulturskapare som har F-skatt eller söker som förening. De kulturskapare som inte är organiserade kan få uppdrag, men då dras sociala avgifter av från arvodet.

Kriterier

  • Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet.
  • Regional anknytning
  • Nytänkande
  • Bredd i relation till övriga sökanden

Möjlighet att visa sitt arbete i länet

Kultur Gävleborg i samarbete med andra aktörer i länet ämnar arbeta för att samtliga kulturskapares skisser/texter/musikstycken etc. ska kunna presenteras i Gävleborg dels digitalt, dels för publik när den akuta situationen har lagt sig. Exempel på detta är en mötesplats för konstlivet i länet Forum Konst, en mötesplats för danslivet i länet DansDialog och i samarbete med kulturtidskriften Balder (som har sin redaktion i Gävleborg) kommer ett urval av det som kommer ut ur de särskilda uppdragen under att presenteras.

Processbeskrivning

Efter avslutat uppdrag och senast 30 november 2020 ska den som tilldelats uppdrag redovisa sitt arbete med kortare processbeskrivning i Kulturdatabasen. Kulturskaparen ska utarbeta en kortfattad processbeskrivning om det som den har gjort under uppdraget samt tillhandahålla bilddokumentation, ljudfil eller fil med rörlig bild eller annan lämplig dokumentation från uppdraget. Reproduktionsrätten till det som kulturskaparen producerar under uppdraget förblir kulturskaparens egendom. Region Gävleborg förbehåller sig dock rätten att, utan ytterligare ersättning till kulturskaparen, reproducera det som kulturskaparen visar från arbetet i Region Gävleborgs interna och externa kommunikation t.o.m. 2021. Efter detta år utgår ersättning i enlighet med gällande avtal för upphovsrätt.

Marknadsföring och press

I eventuell marknadsföring, information och presentationer samt pressträffar/-meddelanden ska det tydligt framgå att arbetet har bedrivits på uppdrag från Region Gävleborg.

Ladda ner Region Gävleborgs logotyp http://www.regiongavleborg.se/Kultur/Press/Logotyper/

Kort information per konstområde

Sex konstnärer får 30 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att ta fram en skiss utifrån temat de rådande omständigheterna, som beskrivits ovan.

Skissen ska presenteras i Sandviken 21-22 augusti under Forum Konst 2020.

Fyra dansare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att arbeta fram en koreografisk work in progress-idé utifrån utlysningens frågeställning.

Den koreografiska idén presenteras på höstens första nätverksträff, DansDialog för verksamma pedagoger, dansare, koreografer och aktörer inom konstområdet dans.

Fyra slöjdare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för produkt- och idéutveckling.

Detta kan presenteras på nätverksträffar för slöjdare i Gävleborg framöver.

Fyra filmare får 30 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) varför idéutveckling, förproduktion, teknisk förkovran eller tematisk fördjupning inom en kommande produktion.

Sex författare/poeter får 15 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att skriva en novell, essä eller några dikter.

Texterna kan publiceras på nätet och eventuellt i tidskrift eller läsas under författarträffar på bibliotek och liknande i länet. Publicering ingår i arvodet men ifall det blir aktuellt med framträdanden tillkommer arvode särskilt för det.

Sex musiker/låtskrivare/ljudkonstnärer/sångare/kompositörer får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att komponera och skapa varsitt nytt färdiginspelat musikaliskt soloverk utifrån utlysningens frågeställning ovan.

Musiken ska presenteras genom ett uruppförande och/eller utgivning av fonogram i samarbete med Kultur Gävleborg.