Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn

Information om verksamhetsbidragen samt anvisningar, kontaktuppgifter och länk till anmälningssystemet e-handlingar.

Information och ansökan

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län, till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande.

Bedömningskriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte.

Ansökan

Ansökningsperiod 1 maj–1 september.

Ansökan sker enbart i Ehandlingar.se

Ehandlingar.se har ersatt ifyllningsbara pdf:er och Kulturdatabasen. Det är nu Region Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, uppdrag, priser och stipendium. Läs mer om det nya systemet här: www.regiongavleborg.se/ehandlingar
Är det första gången du använder e-handlingar? Gå in på sidan, skaffa inloggningsuppgifter, välj Gävleborg som län. Där hittar du ansökningsformulär och senare redovisningsformulär.

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september inte kommer att handläggas.

Anvisningar

Anvisningar för ideella ideburna organisationer (pdf)

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Vanligtvis fattas beslut i samband med Kultur- och kompetensnämndens sammanträde i november.

Mer information

kultur@regiongavleborg.se

Syfte

Att stimulera till politisk verksamhet bland unga  vuxna för att ge människor möjlighet till självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Genom engagemang i organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Politiska ungdomsförbund som har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 år i Gävleborgs län vars moderparti har mandat i regionfullmäktige i Gävleborg.

Ansökan

Ansökningsperiod 1 maj–1 september.

Ansökan sker enbart i Ehandlingar.se

Ehandlingar.se har ersatt ifyllningsbara pdf:er och Kulturdatabasen. Det är nu Region Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, uppdrag, priser och stipendium. Läs mer om det nya systemet här: www.regiongavleborg.se/ehandlingar
Är det första gången du använder e-handlingar? Gå in på sidan, skaffa inloggningsuppgifter, välj Gävleborg som län. Där hittar du ansökningsformulär och senare redovisningsformulär.

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september inte kommer att handläggas.

Anvisningar

Bidragregler politiska ungdomsförbund (pdf)

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Vanligtvis fattas beslut i samband med Kultur- och kompetensnämndens sammanträde i november.

Mer information

kultur@regiongavleborg.se

Syfte

Att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling och därigenom bidra till människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. 

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Studiecirklar och kulturprogram ger människor möjlighet att lära och utvecklas tillsammans. Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar och är en viktig del av den idéburna sektorn.

Vem kan söka?

Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag. Studieförbundet ska ha en organisation med regional verksamhet som leds av en egen styrelse. Studieförbundet ska kunna särredovisa verksamhet som sker i Gävleborg. Studieförbundet ska ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

Ansökan

Ansökningsperiod 1-30 september.

Ansökan sker enbart i Ehandlingar.se

Ehandlingar.se har ersatt ifyllningsbara pdf:er och Kulturdatabasen. Det är nu Region Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, uppdrag, priser och stipendium. Läs mer om det nya systemet här: www.regiongavleborg.se/ehandlingar
Är det första gången du använder e-handlingar? Gå in på sidan, skaffa inloggningsuppgifter, välj Gävleborg som län. Där hittar du ansökningsformulär och senare redovisningsformulär.

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 30 september inte kommer att handläggas.

Anvisningar

Region Gävleborg kommer inte att beräkna och bedöma verksamhetsbidrag under de kommande åren baserat på 2020 års aktiviteter. I de fall verksamhetsbidrag baseras på tidigare års aktiviteter används 2019 som grund istället.

Bidragskriterier studieförbund (pdf)

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Vanligtvis fattas beslut i samband med Kultur- och kompetensnämndens sammanträde i november.

Mer information

kultur@regiongavleborg.se

Här hittar du information om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa: Stöd till organisationer