Jämlikhet i den regionala kulturplanen

”Jämlikhet är en förutsättning för att uppnå delaktighetsmålet att ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”. Det är ett av de nationella kulturpolitiska målen.
 
Klyftor mellan människor och grupper skadar samhällen. Resursskillnader, oavsett om de är socioekonomiska eller kopplade till geografi, är ett komplext och självförstärkande problem. Det vill säga att problemet blir värre om ingen gör något för att lösa det.

Komplexiteten i delaktighetsmålet gör att jämlikhetsarbetet alltid är aktuellt och nödvändigt, det vill säga insatser för att kunna implementera jämlika möjligheter oavsett människors olika förutsättningar. För att ha jämlika möjligheter och möta dessa olika förutsättningar innebär detta att göra olika. Det gäller inte minst gentemot målgrupper med särskilda behov som personer med funktionsvariationer, eller med rättigheter som Sveriges nationella minoriteter. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att understryka att alla, oavsett könstillhörighet, kan ha olika förutsättningar att delta i konst- och kulturlivet.

För att kunna driva verksamheter och projekt bättre och för alla med fokus på jämställdhetsarbete är det viktigt att agera så tidigt och så långsiktigt som möjligt. Det innebär bland annat att identifiera och åtgärda exkluderande strukturer, anta normkritiska arbetssätt och riva hinder. Det handlar även om att bemöta individ och målgrupp på ett respektfullt sätt och med information som de kan till sig. I detta sammanhang är samverkan mellan olika professioner och kompetenser viktig.

Ett tålmodigt, kontinuerligt och strukturerat jämlikhetsarbete bidrar till positiva effekter när det gäller vidgat deltagande i konst- och kulturliv samt bättre livsvillkor med ökad social rörlighet och ökad tillit.”

Läs mer om den regionala kulturplanen