Offentlig konst

Offentlig konst lyfts som ett centralt perspektiv för våra gemensamma livsmiljöer. Konsten kan skapa helt nya sammanhang och förändra upplevelsen av en plats i grunden.

Ylva Ceder, Rosengång. Foto: Philippe Rendu

Region Gävleborgs offentliga konstsamling består idag av cirka 17 000 verk som finns utplacerade på sjukhus, hälsocentraler, ungdomsmottagningar, tandläkarmottagningar, folkhögskolor med mera runtomkring i hela länet.

Syftet med konstnärliga miljögestaltningar är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter samt tillgängliggöra kvalitativ konst för invånare i hela länet.

Konsten kan förstärka befintliga värden och bidra till såväl estetiska som sociala aspekter i tillvaron. Genom konst och konstnärliga processer kan även invånarnas perspektiv och unika kunskap om platsen tas tillvara och vidgas. Det kan i förlängningen skapa stolthet och en gemensam känsla av ansvar och ägandeskap.

Konstsamlingen är till för människor som bor och arbetar i Gävleborg, idag och i framtiden.

Under 60 år har Region Gävleborgs offentliga konstsamling byggts upp och utvecklats. Fokus för inköp och satsningar har sett olika ut genom åren och idag ligger fokus på samtida konst av hög kvalitet.

Med hög kvalitet menas rätt konst i rätt sammanhang utförda av professionella konstnärer. Konsten ska både kunna erbjuda något mer till regionens olika verksamheter och samspela med platsen, både den fysiska miljön och verksamhetens arbete. Samtidskonst belyser ofta viktiga frågor och fenomen i vår tid och har en förmåga att utmana våra föreställningar. På så vis kan den offentliga konsten locka till eftertanke och bidra till nya idéer och perspektiv i samhällslivet.

Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet har uppdraget att förvalta, producera och levandegöra konstsamlingen. En stor del av arbetet sker genom enprocentregeln, där Region Gävleborg avsätter en procent av bygginvesteringar för konstnärliga miljögestaltningar. Detta skapar fler uppdrag och konstprojekt riktade mot aktiva kulturskapare, vilket i sin tur bidrar till ett levande konst- och kulturliv i länet. Konstsamlingsverksamheten är också en samarbetspart för andra aktörer och bidrar på så sätt till en ökad tillgänglighet för konst och kultur i Gävleborgs län.

Kontakt