Petra Hultman och Emelie Liljebäck, Framtidsbygget Gävle

Innan julen 2023 tilldelades det första konstnärliga uppdraget inom Framtidsbygget Gävle. Uppdraget gick till konstnärsduon Petra Hultman och Emelie Liljebäck som på varje våningsplan ska gestalta en vägg intill sänghissarna, i direkt anslutning till hus 60.

Från var sitt håll, i var sin ateljé, har Petra Hultman och Emelie Liljebäck fokuserat på arbete, kunskap och erfarenhet som gått i arv från tidigare generationer. Handens arbete och sysslor som givits ett lågt ekonomiskt och kulturellt värde i samhället vävs samman med historia, arkivföremål och dokumenterade livsöden. Funna objekt där det går att se spår av en annan tids ideal och värde har blivit centrala i deras praktik. Äldre föremål och arkivmaterial tillsammans med berättelser om enskilda, specifika, livsöden förmedlar en bild av vårt samhälle och dess olika livsvillkor som sällan får plats i allmän historieskrivning och offentlighet. Loppisar och second-hand butiker behandlas som arkiv fyllda med sediment av samhällsinformation, där själva vardagsföremålen bär på en historia värd att berättas.

Hultman-Liljebäcks nyetablerade samarbete grundas i ett tydligt konstnärligt släktskap som kombineras med skillnader i konstnärernas bakgrund, utbildning och processarbete. I deras gemensamma konstnärskap fördjupas praktik och teori med frågeställningar och intresseområden högst relevanta för en kontext som den på Gävle Sjukhus.

I det pågående skissarbetet tillämpas deras metoder och kommer sammanfläta det generella med det specifika genom att ta avstamp i Gävles förflutna och dess rika arkiv. Genom att använda lokalt material i både konceptutveckling och gestaltning vill Hultman-Liljebäck skapa ett platsspecifikt verk särskilt anpassat för Gävle sjukhus och väva den lokala historien och enskilda berättelsen till en större historieskrivning.

Om Petra Hultman

Petra Hultman (f. 1983 i Smålandsstenar) examinerades från Kungl. Konsthögskolan 2017 och bor och arbetar sedan dess i Stockholm. Genom att ge materialitet och gestalt åt dess ursprung vill Hultman fördjupa förståelsen för samtida normer och livsval. Hur minne och identitet konstrueras och manifesteras både i oss som individer och i vårt samhälle i stort, koncentreras i hennes gestaltningar av tidsperioder vars idéarv fortfarande formar oss. Under flera år har hon särskilt intresserat sig för Husmorsideal och samhällets organisering av reproduktivt arbete i form av vård-, omsorgs- och hushållsnära arbete. Frågor kring ideal, livsval och vår relation till arbete, det betalda och obetalda, löper som en röd tråd genom Hultmans praktik och in i hennes senaste installationer bestående av tusentals virkade dukar.

Om Emelie Liljebäck

Emelie Liljebäck (f. 1985 i Skövde) är en Stockholmsbaserad konstnär och konsthantverkare som examinerades från masterprogrammet CRAFT, Konstfack 2020. Liljebäcks konstnärskap är genreöverskridande och tar avstamp i hemmet och det vardagliga, ofta från ett kvinnohistoriskt perspektiv. Genom sina installationer utforskar hon det obemärkta i det familjära med syftet att ifrågasätta vad och vem som får ta plats i historieskrivningen. I hennes senaste projekt “ För lång och trogen tjänst” synliggör hon de kroppar och livserfarenheter som varken fått en guldklocka eller en medalj för deras osynliga och ständiga arbete. Med avstamp i sitt arv från landsbygden undersöker Liljebäck traditioner, samhällsstrukturer och roller som ligger inbäddade i det vardagliga.

Bakgrund till projektet

I Gävle planeras betydande moderniseringar av sjukhuset med om- och nybyggnationer som ska säkra en god vård även i framtiden. Bland annat planeras en tillbyggnad av huvudentréhuset med flera våningsplan och en helikopterplatta på taket. Påbyggnaden med sex våningar ger mer yta för öppen vårdverksamhet med goda samband till sjukhusets centrala delar och en ny helikopterplatta byggs på taket. 

I de nya lokalerna skapas förutsättningar för en byggnad med flexibel användning över tid. Planerna är utformade för att fungera för olika verksamheter och det finns utrymme för anpassning av olika verksamheters särskilda behov över tid. Förutsättningarna för transport av svårt sjuka patienter till och från sjukhuset förbättras genom en ny helikopterplatta med ankomsthall på taket. 

Läs mer om Framtidsbygget och ombyggnationen av hus 60