Ombyggnationer i hus 7 och 8

Hudiksvalls sjukhus kommer att moderniseras under flera år. Gamla hus kommer att byggas om eller rivas och nya kommer att byggas – för att kunna ge bästa möjliga vård. Ombyggnation av hus 7 och 8 är den första av fem etapper i Framtidsbygget med byggstart sommaren 2020.

Byggprojektets kostnad beräknas till 512 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. Alla ombyggnationer i hus 7 och 8 beräknas vara färdiga 2024. 

Dessa verksamheter får nya lokaler:

• Öron-näsa-hals och hörselvård (inflyttning våren 2021)
• Operationsmottagning och uppvakningsavdelning (inflyttning våren 2022)
• Akutmottagning (byggstart januari 2022)
• Ambulanshall
• Sterilcentral
• Centraloperation
• Övriga rum
  - Omklädningsrum
  - Fläktrum, teknikutrymmen
  - Soprum, verkstad, smutstvätt med flera

Öron-näsa-hals och hörselvård 

Öron-näsa-halsmottagningen och hörselhabiliteringen har flyttat in i sina nya, fräscha lokaler på plan 5 i hus 8 på Hudiksvalls sjukhus. I och med ombyggnationerna har mottagningarna fått en helt ny planlösning och nya tekniska installationer. För dig som patient betyder det snabbare, smidigare läkarbesök med ny, modern utrustning och möjlighet till utökade behandlingar under lokalbedövning. Dessutom ligger nu hörselhabiliteringen på samma våningsplan, vilket underlättar för dig som patient och hela vårdkedjan. I öron-näsa-hals gamla lokaler byggs den nya operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen. 

Gör en rundvandring i de nya lokalerna


Operationsmottagning

På Hudiksvalls sjukhus opereras ungefär 6000 patienter per år. Operationsmottagningen kommer att få större lokaler i och med ombyggnationen. Alla planerade operationer vid sjukhuset kommer efter ombyggnationen ha en gemensam logistik med ett standardiserat patientflöde. Mottagningen kommer också att finnas i nära anslutning till den nya uppvakningsavdelningen.

Uppvakningsavdelning

Till operationsverksamheten hör uppvakningsavdelningen. Hit kommer du som patient efter en operation eller behandling/undersökning i narkos. I och med ombyggnationerna kommer uppvakningsavdelningen att ligga i nära anslutning till operationsavdelningen. I fokus är en förbättrad vårdhygien för patienterna med minskad risk för smittspridning, ökad säkerhet, bevarad integritet samt hänsyn till ljud- och ljusexponering.

Akutmottagning och ambulanshall

Den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus

Akutmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus byggdes 1976 och var dimensionerad för 13 000 besökare per år. Antalet besökare har sedan dess ökat till över 20 000 besök årligen och behovet av modernisering är stort. Därför byggs nya ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens och framtidens krav på allt från logistik och teknik till hygien och säkerhet. I direkt anslutning till akutmottagningen kommer en ny större ambulanshall som är anpassad för dagens och framtidens verksamhet att byggas. Målet är ge dig som patient bästa möjliga omhändertagande och trygga vård.

Sterilcentral

Sterilcentralens lokaler är byggda 1976. En mindre ombyggnation gjordes 1996-1997. På sterilcentralen diskas, packas och steriliseras instrument för operationsverksamhet och andra avdelningar inom sjukhuset samt vårdcentraler. Här finns idag bland annat behov av nya maskiner och större lokaler med mer dagsljus. Genom ombyggnationen kommer sterilcentralen att bli en modern enhet som svarar upp mot dagens och framtidens krav på hygien, arbetsmiljö, säkerhet, flöden och steriliserade produkter.

Centraloperation

Centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus har varit i drift sedan 1976. Moderniseringsbehovet är stort liksom en bättre logistik. Sedan centraloperationsavdelningen, uppvakningsavdelningen och sterilcentralen byggdes har operationernas antal och komplexitet ökat avsevärt. Ombyggnaden av operationsavdelningen är så pass omfattande att operationsverksamheten kommer att bedrivas i specialbeställda inhyrda operationsmoduler under byggtiden. Den nya operationsavdelningen får större operationsalar med ett avancerat ventilationssystem och annan modern teknik.

Omklädningsrum och övriga lokaler

I hus 7 på plan 2 kommer personalen att få nya omklädningsrum. Rummen kommer att byggas om så att de skiljs av efter hygienzon. Det betyder personal som arbetar på operationsavdelningen eller sterilcentralen kommer att ha egna omklädningsrum skilda från övriga verksamheters omklädningsrum. Avfallsrummet för brännbart avfall kommer också att byggas om och utrustas med modern teknik. Även utrymmen för hantering av textil- och förrådsförsörjning får nya lokaler liksom städ.