Månadens fotografi, april 2018: Vårdträdet i Nytorp

Månadens fotografi föreställer ett sällskap högtidligt klädda herrar utanför den då nyuppförda Nytorpskolan den 31 maj år 1946. Landstingets ordförande Lindley planterar ett vårdträd utanför skolans entré och längst bak till vänster kan vi se rektor Bröms.

Det var inte längesedan som lant- och skogsbruk var en mycket stor och betydande industri i hela Gävleborg. Hushållningssällskapen och skogsvårdsstyrelsen ansvarade länge för länets lant- och skogsbruksundervisning men precis som med så mycket annat blev det under 1900-talet landstingets sak att organisera verksamheten och utbilda medborgarna.

Lant- och skogsbruksundervisningen centraliserades alltmer till folkhögskolorna i Bollnäs och Västerberg. Utbildningsformen riktade sig framför allt till den så kallade bondeungdomen för att de vid sidan om den traditionella undervisningen i allmänbildande ämnen även skulle lära sig det yrke de fötts till, det vill säga pojkarna läste lantbruk som huvudämne medan flickorna gick en så kallad praktiskt sommarkurs i lanthushållning för flickor. År 1905 bildades "Gävleborgs läns lantmannaskola" som en del av Bollnäs folkhögskola och fram till 1912 styrdes denna skola av landstingets undervisningskommitté bestående av tre medlemmar.

1962 kom landstingets minnesbok "I människovårdens tjänst" och i denna kan man läsa att år 1962 var utbildningen organiserad på så sätt att flickor utbildades till lanthushållsmödrar vid Helsingegårdens lanthushållsskola i Järvsö medan pojkarna fick undervisning i skogs- och lantbruk vid Nytorp skogs- och lantmannaskola i Arbrå. Nytorpskolan hade invigts under högtidliga former redan år 1947. Vid invigningen avtäcktes en minnessten över landstingsmannen Lars Olsson i Hov som av skolans rektor Bröms fått den hedervärda benämningen "Nytorpsskolans skapare". Lars Olsson hade varit den den drivande kraften bakom att grunda skolan i Nytorp men han avled tyvärr den 10 februari 1945 och hann aldrig uppleva färdigställandet av den skola som han själv arbetat så hårt för att skapa.

Nytorp skogs- och lantmannaskola i Arbrå ombildades så småningom till naturbruksgymnasium och förblev i landstingets ägo fram till den 31 december 2006. Från och med den 1 januari 2007 övergick huvudmannaskapet till Bollnäs kommun och en 101 år gammal landstingsdriven skolform gick i graven. I Regionarkivet finns arkivet efter Nytorp skogs- och lantmannaskola samt Nytorp naturbruksgymnasium fram till och med år 2006. Här finns även alla beslut gällande grundandet av skolan samt personarkivet efter Lars Olsson i Hov.

Månadens fotografi föreställer ett sällskap högtidligt klädda herrar utanför den då nyuppförda Nytorpskolan den 31 maj år 1946. Landstingets ordförande Lindley planterar ett vårdträd utanför skolans entré och längst bak till vänster kan vi se rektor Bröms. Känner du till något mer om bilden? Står vårdträdet fortfarande kvar? Vad används byggnaden i bakgrunden till idag? Skriv gärna till Regionarkivet och berätta mer.

regionarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se 

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle