Beredskapsnivåer på sjukhusen

Vid de tillfällen antalet individer med sjukvårdsbehov överstiger eller riskerar att överstiga den normala förmågan har sjukvården en organisation som kan växa med uppgiften. För att det ska vara möjligt kan sjukvården gradvis höja sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Varje region ska vid Särskild händelse, eller vid risk för sådan händelse, ha förmåga att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga.

Händelser när beredskapsnivån höjs

Särskild händelse

Definieras inom sjukvården som en händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.

En Särskild händelse kan innebära en större olycka med många drabbade som snabbt behöver tas omhand på ett kvalificerat sätt. Exempelvis vid störningar på grund av exempelvis vid störningar på grund av:

  • väder/klimat,
  • bränder,
  • översvämningar,
  • trafik- och transportolyckor/störningar,
  • kemikalieolyckor,
  • explosioner/skjutningar,
  • pandemi/epidemi och
  • andra händelser med flertalet drabbade.

Extraordinär händelse

Definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Begreppet Extraordinär händelse används främst på politiskt nivå inom Region Gävleborg och kan vara det samma som Särskild händelse. Ordförande i Region Gävleborgs Krisledningsnämnd beslutar om en extraordinär händelse föreligger.

Katastrof

Med katastrof avses en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet och där belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata åtgärder.

Tre beredskapsnivåer används

Följande tre nationella beredskapsnivåer gäller och kan vid behov användas lokalt på sjukhus eller för hela Region Gävleborgs sjukvårdsorganisation:

1. Stabsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

2. Förstärkningsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

3. Katastrofläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Olika beredskapslägen kan förekomma mellan sjukhusen och på regional nivå.

Särskild sjukvårdsledning

Vid en Särskild händelse kan Region Gävleborg aktivera en Särskild sjukvårdsledning (SSL) på regional- och/eller lokal nivå. Detta är styrt av nationella råd och direktiv upprättade av Socialstyrelsen.

Behovet av att etablera Särskild sjukvårdsledning (SSL) uppstår oftast då sjukvårdens resurser måste samordnas och ledas på ett särskilt sätt.

Särskild sjukvårdsledning ansvarar för ledningsuppgifter vid Särskild händelse eller vid risk för sådan händelse.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen (SSL-R) har samverkansansvar mellan sjukhusen och externa aktörer, ansvarar för strategisk inriktning samt fattar regionsövergripande beslut.

Särskild sjukvårds ledning lokalt (SSL-L) återfinns på Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus och Gävle sjukhus. SSL-L leder det egna sjukhuset under händelsen.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Tjänsteman i beredskap (TiB) är bemannad dygnet runt, året om och har som uppgift att hantera och organisera Region Gävleborgs verksamheter vid en Särskild händelse, eller vid risk att en Särskild händelse kan ske.

TiB har i uppgift att ta emot larm enligt särskilda kriterier, bedöma om det inträffade är en särskild händelse samt etablera en Särskild sjukvårdsledning om situationen kräver det.

Funktionen är lagstadgad och bemannas av personer med särskild kompetens och utbildning. TiB larmas via SOS Alarm enligt fastställda rutiner.

Kommunikatör i beredskap (KiB)

Om en krissituation uppstår, är vikten av snabb och korrekt information till länets invånare och gäster avgörande för att säkerställa att Region Gävleborg uppfyller sitt samhällsansvar. För detta finns en kommunikatör i beredskap (KiB). Kommunikatören är tillgänglig året runt, dygnet runt, för att i händelse av kris hantera de kommunikationsinsatser som krävs.

Förstärkningsresurs

Vid stora olyckor kan ambulansorganisationen snabbt öka bemanningen i sin verksamhet och sända ut mer personal med fordon och anpassad utrustning om det är många skadade. Förutom den egna utrustningen finns strategiskt placerad utrustning hos vissa räddningstjänster inom Region Gävleborg.

Förstärkningsresurser kan utgå från Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken och Gävle.