Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)

Lagen säger

Från 2006 gäller Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Enligt lagen ska alla myndigheter, kommuner och landsting göra risk- och sårbarhetsanalyser för att kunna motstå och hantera kriser/extraordinär händelse.

En extraordinär händelse uppfyller följande kriterier:

  • En händelse som avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller att landsting.

Pågående projekt

I och med lagen har projekt Risk- och sårbarhetsanalys startat från oktober 2008 i Landstinget Gävleborg. Projekttiden är två år och ska utmynna i underlag för katatsrofplaner i landstinget.

Alla verksamheter som skall upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under kriser, ingår i projektarbetet. Ett av de viktigaste syftena är att identifiera risker och sårbarheter för att uppmärksamma dessa för landstingets beslutsfattare och tjänstemän.

I och med projektets slut 2010 är inte arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser avslutat. Resultatet ska istället ses som en grund till fortsatt arbete i ämnet, det vill säga en långtgående process för ett säkert och tryggt landsting. Vi måste vara beredda på det osannolika.

Samverkan

Landstinget samarbetar med andra aktörer i samhället för att kunna samordna resurser vid extraordinära händelser på bästa möjliga sätt. Representanter från Länsstyrelsen, länets kommuner, polisen, SOS Alarm, Radio Gävleborg, räddningstjänsten och försvarsmakten träffas regelbundet för diskussioner om hur vi kan samordna och stärka vår samlade förmåga att hantera allvarliga händelser.