Sjukvårdens uppgift vid stor olycka/allvarlig händelse

Sjukvårdens uppgifter vid stor olycka/allvarlig händelse

Bedömning av vårdbehovets art och omfattning.

  • Omedelbara livräddande första hjälpenåtgärder.
  • Bedömning och prioritering av skadade.
  • Säkrande av livsviktiga funktioner (fri luftväg, andning, cirkulation, och stabilisering av frakturer) före transport.
  • Åtgärder för att minska risken för komplikationer och onödigt lidande under transport.
  • Sjuktransporter.
  • Fördelning av skadade mellan olika vårdinrättningar.
  • Samverkan med övrig räddningspersonal i skadeområdet.
  • Psykologiskt och socialt omhändertagande av direkt eller indirekt drabbade.
  • Medverkan vid information till allmänhet och massmedia.