Tidigare revisionsrapporter

Revisionsrapporter från 2010-2017. Om du vill ta del av rapporten kontaktar du diariet rg@regiongavleborg.se 026-15 40 00. Uppge året och namnet på revisionsrapporten vid kontakt med diariet.

Revisionsrapporter 2017

Granskning av årsredovisning 2017
Granskning av styrning och uppföljning av besöksnäringens utveckling
Granskning av kris- och katastrofberedskap Region Gävleborg
Granskning avseende protokollskrivning inom Region Gävleborgs styrelse och nämnder
Granskning av redovisning av finansiella placeringar för pensionsmedel
Granskning av vård och behandling vid schizofreni
Granskning av regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Granskning av förlossningsvården
Granskning av leverantörsbetalningar och leverantörsregister
Antagna program, direktiv och policys - lägesrapport
Granskning av regionens arbete med kompetensplattformar
Samverkansgranskning av implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Granskning avseende folkhälsa
Uppföljning av tidigare granskning avseende interna affärer
Uppföljning av tidigare granskning avseende väntetider i vården
Granskning av regionstyrelsens långsiktiga analys av ekonomi och resultat
Granskning av delårsrapport och utlåtande
Granskning av rutiner för löpande redovisning
Granskning av införande av standardiserade vårdförlopp

Revisionsrapporter 2016

Delårsrapport
Gransking av Hälsoval - Primärvårdsstrategin
Granskning av kompetensförsörjning
Granskning av Region Gävleborgs investering i de nationella invånartjänsterna 1177
Granskning av rutiner för löpande redovisning
Granskning av suicid
Granskning av årsredovisning 2016
Granskning avseende Hälsoval - Uppföljning och ersättningssystemet
Hälso- och sjukvård och tandvård till flyktingar och nyanlända
Kaiser Permanente
Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal
Miljöprogrammet 2013-2016 - måluppfyllelse och resultat
Operationsverksamhet
Samordning av det regionala utvecklingsarbetet
Uppföljning kolorektalcancervård

Revisionsrapporter 2015

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Avvikelser i vården
Cancervård
Delårsrapport januari-augusti 2015
Diabetesvård
Dokumentation av redovisningssystemet
Framförhållning i investeringsverksamhet
Interna affärer
Internkontroll Byggprojekt
Kulturplanen
Redovisning av mervärdesskatt
Samverkan mellan huvudmän i vård och omvårdnadsinsatser
Styrning av regionala utvecklingsprojekt
Verksamhetschefens ledningsansvar
Vård till personer med neuropsyiatrisk funktionsnedsättning
Väntetider i vården
Årsredovisning 2015

Revisionsrapporter 2014

Akutmottagningen Gävle
Granskning cancersjukvården
Granskning satsningar utvecklingsområden i budget 2014
Granskning omhändertagande och vård vid depression och ångest
Granskning av hemsjukvård
Granskning av informationssäkerhet
Granskning av missbruks- och beroendevård
Granskning specialitetsråden inom Uppsala Örebro regionen
Granskning rättspsykiatrisk vård
Delårsgranskning
Granskning av miljöprogrammet
Granskning köpt vård inom vuxenpsykiatrin
Granskning av kollektivtrafiken
Granskning finansförvaltningen
Granskning jämlik vård
Granskning rörelseorganens sjukdomar
Granskning intygsskrivning
Granskning personal och arbetsmiljöpolicy

Revisionsrapporter 2013

Granskning av årsredovisning 2013
Uppföljningsgranskning av läkemedelsanvändningen inom såväl särskilt boende som ordinärt boende inom Gävle och Bollnäs kommun.
Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar
PRIO Psykisk ohälsa
Patientnämndsärenden
Uppföljning av landstingsstyrelsens arbetssätt och uppsiktsplikt
Rutiner för uppföljning av avtalet Aleris AB
Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm
Hantering av löner
Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering
Städning av vårdlokaler
Patientsäkerhet
Landstingets stiftelser - följsamhet till styrande dokument
Granskningsrapport – Operationslokaler Gävle sjukhus
Granskningsrapport - Lokalförsörjningsplan
Följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården
Granskningsrapport AT/ST-utbildning
Regionala forskningsrådet - Kontroll och uppföljning
Inhyrd personal - läkarförsörjning
Granskning av delårsbokslut januari-juli 2013

Revisionsrapporter 2012

Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
Samgranskning av demensvård
Granskning av bemanningsplanering
Granskning av kolorektalcancervården
Granskning av årsredovisning för 2012
Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner
Granskning av imple­menteringen av måldokument
Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning
Granskning av internkontroll inom Lednings- och verksamhetsstöd
Samgranskning läkemedel
Granskning av intäktsredovisning avseende patientavgifter
Uppföljning - Efterlevnad av patientsäkerhetslagen
Granskning av åtgärder för en bättre psykiatri
Revisionsrapport avseende Folkhögskolorna - kvalitet och reslutat
Löpande granskning av intern kontroll - Vårdrelaterade infektioner samt följsamhet till hygienrutiner och klädregler
Användande av språktolk
Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten
Uppföljning höftfrakturer
Löpande granskning av internkontroll - omställningsarbetet Primärvård
Löpande granskning av internkontroll i Landstinget Gävleborg
Granskning av avtal avseende Bollnäs sjukhus
Granskning Värdig Äldrevård (VÄV 12)
Granskning av operationsverksamhet i Landstinget Gävleborg
Granskning av delårsbokslut januari-juli 2012
Granskning av delårsbokslut januari-juli 2012

Revisionsrapporter 2011

Inhyrd personal - läkarförsörjning
Avtal med externa vårdgivare och leverantörer - former för uppföljning
Uppföljning - vårdplatser/överbeläggningar
Löpande granskning av intern kontroll – Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna
Protokollskrivning styrelse och nämnder
Granskning av årsredovisning 2011 inkl nämnders, divisioners och förvaltningars bokslut.
Rutiner för läkemedelshantering
Granskning avseende ”Åtgärder för en ekonomi i balans” verksamhetsåret 2011.
Ensamkommande flyktingbarn - Granskning huruvida ansvariga nämnder och landstingsstyrelsen i samverkan med berörda nämnder, bedriver en ändamålsenlig verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen.
IT-hantering journaler Melior och Journal 3
Nationella riktlinjer - lungcancervård
Rapport ekonomi i balans - förutsättningar för en ekonomi i balans på längre sikt.
Granskning investeringsprocessen
Uppföljning Operationsblocket Gävle sjukhus
Uppdrag till ledamöter i landstingsstyrelsen - granskning av vilka uppdrag styrelsen lämnar till enskilda ledamöter, uppdragens utformning och återrapportering.
Efterlevnad av patientsäkerhetslagen (2010:659)
Utveckling av balanserade styrkort
Basgranskning Division Primärvård
Landstinget Gävleborgs brand- och skalskydd
Delårsraport 2011-07-31
Efterlevnad av lag om obduktion

Revisionsrapporter 2010

Årsredovisning 2010 - Granskning av årsredovisning 2010 inklusive nämnders, divisioners och förvaltningars bokslut.
Nationella riktlinjer - höftfrakturer
Integrerat ledningssystem
Hälsoval - efterlevnad av avtal
Åtgärder för ekonomi i balans
Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen
Granskning av palliativ vård
Basgranskning Division Diagnostik
Rehabilitering och samverkan - Bollnäs kommun och Landstinget Gävleborg
Uppföljning av rehabiliteringsverksamheten inom Division Primärvård
Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner
Implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet
Styrprocessen - från målsättningar till överenskommelser
Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet (BUP)
Nytt operationsblock Gävle
Neuropsykiatri - Granskning av den neuropsykiatriska vården för vuxna i Gävleborgs län.
Vårdplatsutnyttjande och beläggningssituation
Delårsrapport 2010-07-31