Tillkännagivande - Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis  
Instans Företagshälsovårdsnämnden (FHRG)
Sammanträdesdatum 2021-09-24
Paragrafer §§ 23–30
Datum då anslaget publiceras 2021-09-30
Datum då anslaget avpubliceras 2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet Centraldiariet, Region Gävleborg

 

Protokoll företagshälsovårdsnämnden