Tillkännagivande - Hållbarhetsnämnden

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis  
Instans Hållbarhetsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-28
Paragrafer §§ 59-71
Datum då anslaget publiceras 2021-10-12
Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-03
Förvaringsplats för protokollet Diariet

 

Protokoll hållbarhetsnämnden