Tillkännagivande - Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis  
Instans Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-29
Paragrafer §§ 107-126
Datum då anslaget publiceras 2021-10-13
Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-08
Förvaringsplats för protokollet Regionkontoret

 

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden