Tillkännagivande – Personalutskottet

Tillkännagivande av justerat protokoll.

Anslag/bevis  
Instans Personalutskottet
Sammanträdesdatum 2021-09-30
Paragrafer § 58–66
Datum då anslaget publiceras 2021-10-12
Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-05
Förvaringsplats för protokollet Regionkontoret

  

Protokoll personalutskottet