Tillkännagivande - Revisionen

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis  
Instans Revisionen
Sammanträdesdatum 2021-09-24
Paragrafer § 24-26
Datum då anslaget publiceras 2021-10-08
Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-01
Förvaringsplats för protokollet PwC