Hälsoläget i Gävleborg

Här finns våra sammanställningar om hälsoläget i Gävleborgs län.

Alkohol- och drogvaneundersökning

Alkohol och drogvaneundersökningen utförs av CAN och undersöker skolelevers drogvanor.

Hälsoekonomiska beräkningar

Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete - exempel från Cancerpreventionskalkylatorn och Hälsokalkylatorn.

Kommunprofiler

Kommunprofiler Här presenteras statistik över hälsoläget i Gävleborgs kommuner.

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor? genomförs nationellt vartannat år och Gävleborg gör extraurval vart fjärde år.