Folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen visar hur befolkningen mår och följer förändringar i hälsa över tid.

Våren 2022 fick cirka 12 700 vuxna Gävleborgare 16 år och äldre en inbjudan att besvara den nationella folkhälsoenkäten. 40 procent (5 547 Gävleborgare) har besvarat enkäten.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 2022 är den sjätte gången Gävleborg deltar med tilläggsurval i undersökningen.

Resultat 2022

Resultaten för Gävleborg redovisas per frågeområde nedan. Resultaten visar förändring över tid för länet och riket samt med kommunvärden och fördelningen i olika sociodemografiska befolkningsgrupper inom länet.

Resultat – Hälsa på lika villkor Gävleborg 2004–2022 (Excel)

Resultat per frågeområde

Alkohol och droger (pdf)

Allmänt hälsotillstånd (pdf)

BMI (pdf)

Funktionsnedsättning (pdf)

Fysisk aktivitet (pdf)

Kost (pdf)

Levnadsvanor ansamling (pdf)

Privatekonomi (pdf)

Psykisk hälsa (pdf)

Sjukdomar och besvär (pdf)

Sociala relationer (pdf)

Spel (pdf)

Tandhälsa (pdf)

Tobak (pdf)

Resultat översikt per kommun

Kommunöversikter (pdf)

Teknisk rapport

Beskrivning av genomförande och metoder för folkhälsoenkäten. Teknisk rapport Gävleborg inklusive bilagor (pdf)

Fakta om nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och var länge en årlig undersökning. Från och med 2016 genomförs undersökningen vartannat år. Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, SCB och Sveriges regioner. Regionerna erbjuds att delta med tilläggsurval till den nationella undersökningen och 2022 valde 12 regioner att delta med tilläggsurval. Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt och vänder sig till befolkningen över 16 år. I 2022 års nationella undersökning ingick 44 800 slumpmässigt utvalda personer över 16 år. Totalt besvarade 16 971 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent. Resultaten i HLV viktas, enligt beprövade statistiska metoder. Syftet med viktning är att kunna uttala sig om hela befolkningen och inte bara om de som har svarat. Frågeformuläret omfattar 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Gå då in på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer fakta och resultat från den nationella undersökningen finns också publicerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Regionala resultat som presenteras på Folkhälsomyndigheten redovisas som flerårsmedelvärden och är baserade på det nationella urvalet. Därför kan det skilja sig något från de regionala resultaten.

Kontakt

Johanna Alfredsson,utredare
Samhällsmedicin Gävleborg
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se
026-15 50 24