Nationell folkhälsoenkät Gävleborg

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, genomförs årligen av Folkhälsomyndigheten i syfte att ta reda på hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid.

I samarbete med länets kommuner har Region Gävleborg deltagit med tilläggsurval i undersökningen 2004, 2007, 2010, 2014 och 2018. På basen av undersökningarna kan en mängd levnadsvanor, levnadsvillkor och hälsovariabler presenteras över tid och för länet och länets kommuner.

 

 

Hälsa på lika villkor (HLV) ( Excel Online *)

Här redovisas och presenteras figurer från materialet från den nationella folkhälsoenkäten 2004, 2007, 2010, 2014 och 2018 för Gävleborg, dess kommuner och riket. Förutom årtal, kön och kommun kan man även välja att studera fördelningen i olika befolkningsgrupper som ålder, utbildningsnivå och födelseland. Tabellmaterial från undersökningen finns dessutom på Samhällsmedicins hemsida.

 

 * Länken öppnar en sida i Excel Online.
Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.