Forskningsmetodik

CFUG anordnar kurser i forskningsmetodik.

Kurs i grundläggande forskningsmetodik

CFUG arrangerar kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” som en uppdragsutbildning via Uppsala universitet. Kursen omfattar 3.5 högskolepoäng (hp) i medicinsk vetenskap på avancerad nivå och uppfyller kurskravet i delmål a5, Kompetens inom medicinsk vetenskap, för ST-läkare.

CFUG arrangerar även en frivillig fördjupning till denna kurs genom kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 2” (4 hp). Den består av självständiga litteraturstudier och avslutas med en skriftlig tentamen. Ingen extra undervisning ingår i delkurs 2, anmälan görs under delkurs 1. För att gå kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 2” krävs att del 1 är godkänd.

Kursplanerna för båda dessa kurser återfinns längre ned på denna sida.

Observera att ”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” inte omfattar delmål a4 (Förbättrings- och kvalitetsarbete/ Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete). För detta delmål finns en separat kurs inom Region Gävleborg.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom Region Gävleborg med avslutad grundutbildning från högskoleutbildning inom vårdområdet. Vid ett stort antal sökande ST-läkare/ST-Tandläkare som behöver denna kurs inom ramen för sin specialistutbildning (delmål a5) kommer dock dessa kategori av sökande att prioriteras. 

Vid fler sökande ST-läkare/ST-Tandläkare än antalet platser (24 kursplatser per tillfälle), kommer de sökande att prioriteras i samråd med respektive ST-studierektor.
I mån av plats kommer även andra att antas till kursen. För dessa gäller då principen ”först till kvarn”, d.v.s. platserna tilldelas i den ordning som anmälningarna inkommer fram till sista anmälningsdag.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och praktisk färdighet i vissa delar av forskningsprocessens arbete. Ett mer allmänt mål är att stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt i det kliniska arbetet och att uppmuntra till egna forsknings- och utvecklingsprojekt där vetenskaplig metod används.

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna:

  • Med viss självständighet kunna planera ett projektarbete där vetenskaplig metod används och som i första hand har en klinisk inriktning.
  • Självständigt kunna författa en projektplan (PM) och opponera på en annan kursdeltagares PM.
  • Känna till och förstå forskningsmetodologiska begrepp och principer för evidensbaserad medicin.
  • Känna till och förstå basala epidemiologiska begrepp.
  • Känna till och förstå regler för användande av journal- och registerdata.
  • Känna till och förstå basala statistiska begrepp och metoder.
  • Känna till och förstå basal enkät- och intervjumetodik.
  • Känna till och förstå forskningsetiska principer och forskarens etik.
  • Kunna genomföra litteratursökning i databaser samt känna till och förstå referenshantering.
  • Känna till och förstå kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Planera in tid för kurs och kursarbete i god tid

”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” består av fem obligatoriska kursdagar uppdelade på två kurstillfällen om två dagar vardera samt ett avslutande examinationsseminarium på en dag. Två dagar kan dock behövas för att examinera alla på kursen, varför du inför kursen ska avsätta tid för sex obligatoriska kursdagar (se datum för aktuell kurs vår/höst). Under kursens gång fördelas sedan vilka som examineras vilken dag och den dag som ”blir över” används till förberedelse alternativt efterarbete kring din projektplan. Förutom dessa fem obligatoriska kursdagar tillkommer enskilt arbete före och under kursen motsvarande ungefär 5-10 dagar.

Du bör alltså räkna med totalt ca 10-15 dagars schemalagt arbete för denna kurs. Det är svårt att ge ett allmänt råd för hur de dagar som är avsedda för enskilt kursarbete utöver de obligatoriska kursdagarna bör fördelas, men ett förslag ges i en kursöversikt nedan (se ”En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik”). Närvaro och aktivt deltagande förutsätts under de obligatoriska kursdagarna. Vid giltig frånvaro som sjukdom, sjuka barn etcetera under max en dag ges ersättningsuppgifter, alternativt ta igen missade moment under terminen efter. Vid längre frånvaro hänvisas till nästa kurstillfälle för att slutföra kursen (med bibehållen kursplats).

Vad ingår i kursen?

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper i forskningsmetodik och övning i praktiska moment som att söka, läsa och granska vetenskaplig litteratur, skriva akademisk text, opponera på en annan kursdeltagares projektplan med mera. Kursen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, hemuppgifter och enskilt skriftligt arbete. Alla kursdeltagare får kursboken ”Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår” vid kursstart. 

Huvuduppgiften är att författa en skriftlig projektplan (ett PM) om ca 4-6 sidor kring en projektidé. En skriftlig idéskiss som preliminärt beskriver din tänkta projektidé ska lämnas in före kursstart. Under kursens gång utvecklar du din projektidé för att vid examinationen ha ett skriftligt PM klart. Ditt PM får du då presentera muntligen och det ingår även att opponera på en annan kursdeltagares PM.

För ST-läkare kan projektplanen sedan ligga till grund för porojektplanen projektarbetet som ingår i delmål a5 och som avslutas med ett skriftligt individuellt arbete. Kurstiden brukar då ingå i den tid som avsätts för det vetenskapliga arbetet. Kursen är dock fristående från själva genomförandet av det vetenskapliga arbetet. Lämplig tid att gå kursen är ungefär vid halvtid på ST.

De som antas på kursen får mer information inför kursstart. Se även studiehandledningen längst ner på sidan. Där finns all praktisk information om genomförandet av kursen. 

Diskutera och förankra din projektidé i god tid

Det är viktigt att du på ett tidigt stadium tänker igenom en möjlig projektidé. Som ST-läkare, diskutera och förankra din projektidé tillsammans med din kliniska handledare, studierektor och verksamhetschef. ST-läkare ska även ha en vetenskaplig handledare under delmål 19/a5. Försök på ett tidigt stadium att finna en vetenskaplig handledare att diskutera projektidén med. Särskild ersättning kan utgå till dessa handledare, vilka kan rekryteras inom eller utom Region Gävleborg. Det finns inget krav att den vetenskapliga handledaren ska vara disputerad, men intresse för och erfarenhet av vetenskapligt arbete är naturligtvis en förutsättning. Den vetenskapliga handledaren kan vid frågor hänvisas till studierektor eller kursansvarig, se Kontakt nedan.

Kurslokal och schema

Kursen hålls i Gävle i lokaler på sjukhusområdet, om inget annat meddelas. Schema, lokaler och ytterligare information meddelas till antagna på kursen. Se kursöversikten längre ner för överblick av kursen.

Under vårterminen brukar de två första kursdagarna infalla i senare delen av februari, två kring slutet av mars och examinationen senare delen av maj.

Under höstterminen brukar de två första kursdagarna infalla i senare delen av september, två kring slutet av oktober och examinationen senare delen av november.

Kursavgift

Kursavgiften är 5000 kronor och inkluderar lunch, kaffe och kursbok (se Kursplan nedan) som ingår i delkurs 1 (kurslitteratur till delkurs 2 ingår inte). Eventuella övernattningar får ordnas och bekostas av den sökandes verksamhet. Kursen faktureras på angivet kostnadsställe, i samband med kursstarten.

Anmälan

Anmälan sker via Kompetensportalen. Observera att anmälan är bindande, kursavgiften återbetalas inte.

Observera att anmälan är bindande, kursavgiften återbetalas ej.

Endast medarbetare inom Region Gävleborg som är uppkopplade mot nätverket kommer åt Kompetensportalen. Om du är anställd hos en privat vårdgivare i Region Gävleborg och vill anmäla dig till aktuell kurs så undersök först om din arbetsgivare har inloggningsmöjligheter till Kompetensportalen, i annat fall mejla till utbildningssamordnare, ST & prao Therese Nöjd, therese.nojd@regiongavleborg.se

En bekräftelse på din anmälan kommer att skickas via e-post.

Övrigt

Allmänna kursdokument finns samlade nedan. Mer information kommer att meddelas per mejl till antagna på kursen.

Kursplan

Kursplan – grundläggande forskningsmetodik del 1 och del 2 (pdf)

Övergripande modell för delmål 19/a5

Beskrivning övergripande modell delmål 19/a5 (pdf)

Övergripande modell delmål 19/a5 med siffror (pdf)

Kursdokument

Studiehandledning för kursen i grundläggande forskningsmetodik, del 1 – 3,5 hp (pdf) 

En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik VT 2023 (pdf)

Råd inför skrivande av projektplan (pdf) 

Kriterier för bedömning av projektplan checklista (pdf) 

Mall inför skrivande av projektplan (Word)

Mall inför skrivande av projektplan – engelska (Word) 

Olika typer av ST-projekt inom delmål a5 - en lathund (pdf)

PUR – Plexus (inloggning till Region Gävleborgs nätverk krävs)

Rätt att ta del av patientuppgifter – Direktiv, Hälso och sjukvård, Region Gävleborg – Platina id 11-312499 (pdf)

Rätt att ta del av patientuppgifter – Rutin, Hälso och sjukvård, Region Gävleborg – Platina id 11-486953 (pdf)

Rätt att ta del av patientuppgifter – Blankett för särskilt uppdrag. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 11-335712 (Word)

Kontakt

Vid frågor om ovanstående kurser var god kontakta kursledare Mia Forslin, mia.forslin@regiongavleborg.se