Gävleborg: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal register- och enkätuppgifter om befolkningen, levnadsvanor, levnadsvillkor, sjuklighet samt dödsorsaker. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Senaste uppdateringen var den 20 augusti 2020.

Medellivslängd

Femårsperioden 2015-2019 är medellivslängden 79,8 för män och 83,3 för kvinnor i Gävleborg I riket samma period är medellivslängden 80,7 för män och 84,2 för kvinnor. I Gävleborg är därmed medellivslängden både män och kvinnor kortare än i riket. Nedanstående figur visar utvecklingen av medellivslängden de senaste femton åren.

 

Medellivslängden har ökat sedan en lång tid tillbaka. Detta gäller sedan femårsperioden 2000-2004 såväl i riket som i Gävleborg . Skillnaden över tid de senaste 15 åren i Gävleborg är 2,6 år för män och 1,6 år för kvinnor. I riket har medellivslängden för män ökat med 2,8 år och för kvinnor 1,7 år under samma period.

Död i hjärtkärlsjukdom

Död i diagnosgruppen hjärtkärlsjukdom (till exempel hjärtsvikt eller hjärtinfarkt) är den största diagnosgruppen bland dödsorsakerna. I Gävleborg är dödligheten för både män och kvinnor högre än i riket. För både män och kvinnor är skillnaden statistiskt säkerställd.Femårsperioden 2014-2018 dog totalt sett, 1150 män och 633 kvinnor i en hjärtkärlsjukdom. Om dödligheten varit som i rikets genomsnitt skulle 1038 män och 522 kvinnor ha dött samma period.

Figuren nedan visar utvecklingen över tid de senaste femton åren för åldersgruppen 0-79 år.

Under perioden har dödligheten i Gävleborg minskat för både män och kvinnor. I riket har under samma period dödligheten i hjärtkärlsjukdom minskat för både män och kvinnor. Dödligheten i relativa tal har minskat från 28 till 14 per 10 000 män och från 14 till 7 per 10 000 kvinnor. Motsvarande minskning i riket är från 25 till 13 för män och från 12 till 6  per 10 000 för kvinnor.

Död i skador

Diagnosgruppen yttre orsaker består av ett flertal olika dödsorsaker, bland annat undergrupperna trafikolyckor och självmord. I Gävleborg är dödligheten för både män och kvinnor högre än i riket. För män är skillnaden statistiskt säkerställd. Femårsperioden 2014-2018 dog 437 män och 153 kvinnor i olika typer av skador. Om dödligheten varit som rikets genomsnitt skulle antalet fall ha varit 335 män och 129 kvinnor.

I figuren presenteras förändring över tid när det gäller död i diagnosgruppen skador för åldersgruppen 0-79 år.

I Gävleborg har under perioden dödligheten för både män och kvinnor varit i det närmaste lika. I riket har under samma period dödligheten i skador för både män och kvinnor varit i det närmaste lika. Senaste observationen är för Gävleborg dödligheten i skador i relativa tal (per 10 000) 6 för män och 2 för kvinnor. Femton år tidigare var motsvarande siffror 6 och 2. I riket var dödligheten vid samma tillfällen 5 och 5 för män samt 2 och 2 per 10 000 för kvinnor.

Insjuknande i hjärtinfarkt

Andelen insjuknade i hjärtinfarkt i Gävleborg i åldersgruppen under 80 år är den senast redovisade femårsperioden för kvinnor högre, men för män i det närmaste som i riket. För kvinnor är skillnaden statistiskt säkerställd. Under femårsperioden 2014-2018 inträffade i Gävleborg bland män yngre än 80 år 1987 fall av hjärtinfarkt och bland kvinnor 949 fall. Om hjärtinfarkter i denna åldersgrupp varit lika vanliga som i rikets genomsnitt skulle samma tid 1941 män och 821 kvinnor ha insjuknat.

Nedanstående figur redovisar insjuknande i hjärtinfarkt för åldersgruppen 0-79 år.

Mellan femårsperioderna 1999-2003 och 2014-2018 har andelen insjuknade minskat för både män och kvinnor. Uttryckt i relativa tal registrerades femårsperioden 1999-2003 i Gävleborg 42 hjärtinfarkter per 10 000 män under 80 år mot 24 fall perioden 2014-2018. Motsvarande siffror för kvinnor var 18 och 11 fall. Samma tidsperioder registrerades i riket 40 och 24 fall per 10 000 män under 80 år och för kvinnor 17 och 10 fall.

Den senaste femårsperioden var 28-dagarsdödligheten i Gävleborg högre för både män och kvinnor än i riket. Av alla hjärtinfarkter hos män i Gävleborg under 80 år dog femårsperioden 1999-2003 25,9 procent och den senast aktuella femårsperioden, 2014-2018, 21,1 procent inom 28 dagar. I riket var motsvarande siffror 25,8 och 15,7 procent.

För kvinnor under 80 år var 28-dagarsdödligheten femårsperioden 1999-2003, 24,9 procent jämfört med 24,9 perioden 2014-2018. Samma perioder var i riket andelen döda inom 28 dagar bland kvinnor 25,2 och 16,9 procent.

Insjuknande i stroke

Andelen insjuknade i stroke i Gävleborg i åldersgruppen under 80 år är den senast redovisade femårsperioden för både män och kvinnor högre än i riket. För både män och kvinnor är skillnaden statistiskt säkerställd.Under femårsperioden 2014-2018 inträffade i Gävleborg bland män 1582 fall av stroke och bland kvinnor 970 fall. Om stroke varit lika vanliga som i rikets genomsnitt skulle samma tid och för samma åldersgrupp 1405 män och 819 kvinnor ha insjuknat.

Nedanstående figur redovisar insjuknande i stroke för åldersgruppen 0-79 år.

Mellan femårsperioderna 1999-2003 och 2014-2018 har andelen insjuknade minskat för både män och kvinnor. Uttryckt i relativa tal registrerades femårsperioden 1999-2003 i Gävleborg 24 fall av stroke per 10 000 män yngre än 80 år mot 19 fall perioden 2014-2018 . Motsvarande siffror för kvinnor var 16 och 12 fall. Samma tidsperioder registrerades i riket 24 och 17 fall per 10 000 män 0-79 år och för kvinnor 15 och 10 fall.

Av alla strokefall hos män under 80 år i Gävleborg  var 28-dagarsdödligheten femårsperioden 1999-2003 25,9 procent och den senast aktuella femårsperioden, 2014-2018, 21,1 procent. I riket var motsvarande siffror 25,8 och 15,7 procent.

För kvinnor var motsvarande 28-dagarsdödlighet femårsperioden 1999-2003, 24,9 procent jämfört med 24,9 perioden 2014-2018. Samma perioder var i riket 28-dagarsdödligheten bland kvinnor 25,2 och 16,9 procent. För kvinnor är skillnaden statistiskt säkerställd.

Cancersjuklighet

Insjuknande i cancer i Gävleborg är för både män och kvinnor lägre än i riket. För både män och kvinnor är skillnaden statistiskt säkerställd. Antalet nya fall av cancer i Gävleborg var under femårsperioden 2014-2018 för män 4472 och för kvinnor 3754. Om insjuknandet varit lika vanligt som i riket skulle för männen 4617 fall och för kvinnorna 4015 fall ha inträffat.

Bilden ovan redovisar samtliga fall av elakartade tumörer för befolkningen under 80 år. Jämfört med femårsperioden 1999-2003 har sjukligheten ökat för både män och kvinnor. Uttryckt i relativa tal insjuknade femårsperioden 1999-2003 i Gävleborg 40,5 och femårsperioden 2014-2018 55,2 män per 10 000. Motsvarande siffror för kvinnor var 39,4 och 48,2. Samma tidsperioder insjuknade i riket 50,6 och 57,3 per 10 000 män samt 42,7 och 51,5 kvinnor.

Bland cancersjukdomarna är bröstcancer vanligast för kvinnor. Insjuknande i bröstcancer i Gävleborg är lägre än i riket. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Femårsperioden 2014-2018 insjuknade 1154 kvinnor i bröstcancer. Om bröstcancer varit lika vanligt som i riket skulle samma period 1314 kvinnor drabbats. Uttryckt i relativa tal insjuknade femårsperioden 2014-2018 15,2 kvinnor per 10 000 i bröstcancer och i riket 17,5.

Bland cancersjukdomarna är prostatacancer vanligast för män. Insjuknande i prostatacancer i Gävleborg är högre än i riket. Skillnaden är statistiskt säkerställd.Femårsperioden 2014-2018 insjuknade 1754 män i prostatacancer. Om denna cancerform varit lika vanlig i Gävleborg som i riket skulle samma period 1559 män drabbats. Uttryckt i relativa tal insjuknade femårsperioden 2014-2018 21,2 män per 10 000 i prostatacancer och i riket 19,2.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Åtta målområden för folkhälsan anges och i avsnittet nedan presenteras några indikatorer från dessa målområden. Genomgående visas riskperspektivet på indikatorerna, till exempel andelen rökare. En stjärna vid en stapel i bilden innebär att andelen statistiskt säkerställt avviker i jämförelse med riksgenomsnittet.

När det gäller de målområden som berör delaktighet, utbildning, arbete och ekonomi redovisas inledningsvis 4 indikatorer: andelen av de röstberättigade som inte deltog vid senaste val till kommunfullmäktige år 2018, andelen i befolkningen i åldern 20 till 74 år med enbart förgymnasial utbildning år 2017, den andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år som inte förvärvsarbetar år 2018 och den andel i åldrarna 16-84 år som haft svårt att betala sina löpande räkningar 2018.

När det gäller de målområden som berör barns uppväxtvillkor och hälsa i arbetslivet redovisas inledningsvis den andel barn i åldern 0 till 17 år som år 2016 bodde i familjer med socialbidrag eller låg inkomst (under socialbidragsnormen) samt den andel barn år 2017 som efter grundskolan inte hade behörighet till gymnasiestudier. Ohälsodagar redovisas per person och år för befolkningen 20-64 år och handlar om antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ett målområde handlar om levnadsvanor. Här redovisas några indikatorer: fysisk aktivitet (når ej rekommendationen med 150 aktivitetsminuter per vecka) och stillasittande fritid, fetma ((BMI 30 och över) samt den andel som äter lite frukt och grönsaker i kosten (0-1 gång per dag). Alla indikatorer här är baserade på den Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) år 2018 och gäller åldrarna 16 till 85 år.

Några ytterligare indikatorer kring levnadsvanor handlar om tobak, alkohol och droger. Här redovisas inledningsvis den andel som i den Nationella folkhälsoenkäten år 2018 angav att använder tobak dagligen (röker och/eller snusar). Riskabel alkoholkonsumtion bygger på svar på de så kallade Audit-frågorna i den nationella folkhälsoenkäten och identifierar individer med en alkoholkonsumtion som kan innebära en risk för hälsan. Data angående ungdomars rökvanor kommer från CANs undersökning av elever i gymnasiets årskurs 2 år 2016.

Befolkningen

Befolkningen och ålderssammansättningen har stor betydelse för folkhälsan. Det finns ett direkt samband mellan andelen äldre i en befolkning och behov av vård och omsorg. Andelen människor i arbetsför ålder kan också ge en uppfattning om både tillgång på arbetskraft och skatteunderlag. I figuren nedan redovisas antalet invånare och andelen i olika åldersgrupper som ett nuläge och med prognos 10 och 20 år framåt i tiden.

Förändringar av de tre staplarnas höjd för män eller för kvinnor betyder ökning eller minskning av hela befolkningens storlek enligt prognosen. De svarta siffrorna ovanför staplarna avser totalantalet invånare per kön. De vita siffrorna inuti staplarna redovisar den aktuella åldersgruppens procentuella andel av samtliga män eller kvinnor.

Kommunprofiler över hälsoläget för länets kommuner