Stöd till organisationer

Nedan finns information om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa.

Information och ansökan

Syfte

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Syftet är att samverka kring komplexa frågor med målet att uppnå en bättre social hållbarhet. Ibland finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer som verkar regionalt inom Gävleborg och som ägnar sig åt verksamhet inom det som bedöms som Hållbarhetsnämndens verksamhetsområde. Det innebär till exempel att verksamheten rör social hållbarhet, samhällsplanering och infrastruktur, rör ett förebyggande arbete, rådgivning eller annan form av arbete som syftar till att skapa en jämställd och jämlik hälsa i befolkningen i Gävleborg.

Bedömningskriterier

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska följande kriterier vara uppfyllda (i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat):
Partnerskap är möjligt då:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (och verksamhet redan förekommer hos den idéburna organisationen).
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).

Utdelning

Handläggare gör en första bedömning utifrån de kriterier som finns antagna. Beslut om varje enskilt avtal fattas av hållbarhetsnämnden.

Blankett

Ansökningsblankett för samarbetsformen Idéburet offentligt partnerskap, IOP (pdf)

Ansökan och bilagor skickas till

Region Gävleborg
Avdelning Folkhälsa och hållbarhet
Jennie Palmberg
801 88 Gävle

Mer information

Handläggare Jennie Palmberg
jennie.palmberg@regiongavleborg.se
026-53 13 95

Syfte

Det regionala verksamhetsbidragets syfte är att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att uppnå målen i styrdokumenten Region Gävleborgs utvecklingsstrategi (pdf) och Region Gävleborgs folkhälsoprogram (pdf) kan ansöka om bidraget. Folkhälsoprogrammet har en förlängd giltighetstid under hela 2021. Organisationen ska även uppfylla bidragets kriterier.

Kriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla, med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

Om organisationen har verksamhet i flera län, ska den del av verksamheten som bedrivs i Gävleborg beskrivas separat.

Ansökan

Ansökningsperiod 1 maj–1 september.

Ansökan sker enbart i Ehandlingar.se

Ehandlingar.se är Region Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, uppdrag, priser och stipendium. Läs mer om det nya systemet här: www.regiongavleborg.se/ehandlingar

Är det första gången du använder e-handlingar?

  • Gå in på sidan, skaffa inloggningsuppgifter (Skapa nytt konto) och välj Gävleborg som län.
  • När du är inloggad hittar du ansöknings-/redovisningsformulär. Välj ansökningsformuläret ”Regionalt verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa”.

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september 2021 inte kommer att handläggas.

Utdelning

Beslut fattas av Hållbarhetsnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Vanligtvis fattas beslut i samband med Hållbarhetsnämndens sammanträde i november.

Mer information

Handläggare Annika Kandén
026-63 70 36
annika.kanden@regiongavleborg.se