Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Cosmic.

Risk för försenad leverans av det nya vårdinformationssystemet Cosmic

Det står nu klart att Cambio Health Care Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan inom Sussa vad gäller Cosmic. Tidpunkten för införande i Region Gävleborg kan därmed behöva justeras.

I nuläget rör förseningen inte Region Gävleborg, utan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Örebro län. De är först på tur för införande av det nya vårdinformationssystemet. Ny tidplan är ännu inte klar och det är också oklart om övriga regioner kommer att behöva senarelägga sina införanden.

– Det här kan kräva vissa justeringar i hanteringen och en eventuell dialog kring vilka konsekvenser det får. Vi tummar inte på patientsäkerheten och innan vi inför det nya systemet säkerställer vi att kvaliteten verkligen uppfylls, säger Göran Angergård, Regiondirektör.

Regionernas mål med att införa ett nytt vårdinformationssystem är att främja nytta för verksamhet och patienter. Detta kräver att systemet är funktionellt och väl anpassat för verksamhetens behov. Cambio har inte lyckats leverera enligt avtal med tillräckligt hög kvalitet.

För att inte riskera ytterligare förseningar har Sussa en tät dialog gällande leveranser och styrning av fortsatt arbete tillsammans med Cambio. Under hösten har takten ökat, vilket indikerar att vidare förseningar ska kunna undvikas.

Avgörande vid införandet av Cosmic är en fortsatt god arbetsmiljö, god patientsäkerhet och ett minimalt produktionsbortfall under tiden för införandet. Sussa arbetar tillsammans med Cambio för att säkerställa en bra konfiguration samt sätta en ny tidplan för införandet av Cosmic i Sussaregionerna.