Samhällsmedicins erbjudande

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsavdelning inom Region Gävleborg. Det är en internresurs som dels hjälper verksamheter fram till en analys som kan ge en fingervisning inför ett viktigt beslut och i slutänden ett agerande, dels själva utför uppdrag åt verksamheter.

Du som jobbar inom eller med Region Gävleborg kan få hjälp med metodstöd, analyser, enkäter, utvärderingar och utredningar.

Det kan handla om verksamhetsnära uppföljningar och analyser, initierade av till exempel chefer eller verksamhetsutvecklare. Det kan också handla om stora enkäter i samarbete med andra regioner eller nationella sammanslutningar där Samhällsmedicin är med på ett hörn.

Ibland kanske din verksamhet bara behöver någon att resonera med för att komma vidare, i alla fall i ett första läge. Samhällsmedicin är gärna bollplank. Om ni därefter önskar hjälp med en konkret insats (till exempel en enkätundersökning eller analysstöd) hjälper vi er gärna med det också.

Samhällsmedicin är en del av Region Gävleborgs centrum för kunskapsstyrning. Dit hör också FoU Välfärd och Centrum för forskning och utveckling. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Det här kan Samhällsmedicin göra för dig!

Med metodstöd, analyser, enkäter, utvärderingar och utredningar kan Samhällsmedicin hjälpa er med underlag inför viktiga beslut.

Utan mätning, noll koll. Utan analys och uppföljning är det svårt att driva en verksamhet framåt.

Här får ni hjälp att komma till insikter som kan göra skillnad för verksamheten och i slutänden kunder, patienter, samarbetspartners, andra organisationer, en befolkningsgrupp eller vilka ni än jobbar för. Ofta sker det i samverkan och samarbete med andra aktörer inom och/eller utanför Region Gävleborg.

Exempel på enkäter, utvärderingar, kunskapsstyrning, analyser och uppföljningar där Samhällsmedicin varit med

På uppdrag av politiken och tillsammans med avdelningen för folkhälsa har Samhällsmedicin tagit fram rapporten Jämlikt Gävleborg – jämlikhetsutredningen (pdf).

Samhällsmedicin deltar i arbetet med indikatorer och regionövergripande analyser av de politiska målen i Region Gävleborgs års- och hållbarhetsredovisning.

När det gäller regional utveckling har avdelningen exempelvis bidragit med en nollmätning och en nulägesanalys inför framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och gör löpande uppföljningar av indikatorer i RUS:en.

Samhällsmedicin deltog under 2020 i arbetet med att sammanställa en översyn av byggprojektet Framtidsbygget.

Samhällsmedicin administrerar och utbildar i Region Gävleborgs enkätsystem Webropol, och genomför också enkätundersökningar med hjälp av verktyget (exempelvis en befolkningsundersökning på uppdrag av kommunikationsavdelningen kring information och beteendeförändring under pandemins första del).

Sedan lång tid tillbaka har Samhällsmedicin ett epidemiologiskt bevakningssystem och presenterar bland annat kommunprofiler över hälsoläget. Våren 2020 togs en rapport om dödligheten under pandemin fram som ett uppdrag åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och under 2021 genomfördes en uppföljning av Region Gävleborgs hantering av pandemin.

Samhällsmedicin deltar med uppföljningsstöd i arbetet med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och har till exempel under året utvärderat Region Gävleborgs arbete med sociala investeringar.

Samhällsmedicin utgör en avskild statistikverksamhet med statistiksekretess inom Region Gävleborg och samordnar ett regionalt analytikernätverk med kommunerna inom Gävleborgs län kring Supercrossdatabasen från SCB.

En del av den statistik Samhällsmedicin bearbetar finns på sidan fakta Gävleborg tillsammans med länkar till andra statistiksammanställningar.