Postcovid – långvariga symtom efter covid-19

Som stöd i arbetet med att vårda patienter med postcovid finns en rutin som är utformad i linje med nationellt kunskapsstöd och beskriver hur vården ska utreda och rehabilitera patienterna.

Vissa personer som drabbats av covid-19 får långvariga symtom, så kallad postcovid. Det kan både vara personer som har varit i behov av sjukhusvård, men även personer som haft ett lindrigare sjukdomsförlopp. Det som kännetecknar postcovid är att symtom finns kvar eller utvecklas efter att infektionen är över. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa får långvariga eller allvarliga symtom och behöver söka vård.

Basen i primärvården

I Region Gävleborg har cirka 1 000 personer diagnostiserats med diagnosen postcovid sedan slutet av 2020 fram till april 2022. Antalet diagnostiserade har skiftat över tid och det tycks vara så att flest patienter söker vård under vårvinter.

De flesta patienter har endast haft behov av några fåtal vårdkontakter, i snitt två per individ. Men cirka 20 patienter har haft så pass långvariga och besvärliga symptom att läkare i primärvården har remitterat till Multidisciplinär konferens – MDK postcovid (se också nedan) för att få stöd och samlad bedömning till fortsatt utredning och behandling/rehabilitering.


Diagrammet visar antal patienter med diagnosen postcovid och antal vårdkontakter.

Vanliga symtom vid postcovid är fysisk utmattning, svår trötthet och allmänt sämre hälsa. Symtomen varierar mycket och många har flera symtom samtidigt och i kombination med annan sjukdom. Orsaken till symtomen behöver utredas med ett biopsykosocialt förhållningssätt så att utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning kan erbjudas. Basen för utredning, behandling och rehabilitering ska ske i primärvården och vid behov koppla på lämplig specialitet inom specialistvård.

För patienter med postcovid har nya uppdaterade nationella kunskapsstöd funnits som stöd i framtagandet av den regionala rutinen. Basen för utredning sker i primärvården. Behandling och rehabilitering planeras individuellt. Det kan handla om allt från egenvård och enskilda professionsinsatser till multiprofessionella teambaserade insatser vid någon av regionens dagrehabiliteringsenheter.

Remittering av patienter till specialistmottagning

Vissa patienter har ett medicinskt utredningsbehov som överstiger primärvårdens kompetens och resurser. Dessa patienter remitteras till en för symtomet aktuell specialistmottagning. Om patientens symtom är av sådan svårighetsgrad att ansvarig läkare behöver mer stöd kan remiss skickas till Multidisciplinär konferens – MDK postcovid. Denna grupp består av specialister inom allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, kardiologi och lungmedicin. Vissa patienter kan ha symtom från flera organområden och utifrån det kan också flera specialistkompetenser bli involverade.

Rutiner

Postcovid - handläggning av patienter med kvarvarande symtom (pdf) Platina 09-563701

Postcovid MDK - beskrivning av multidisciplinär konferens vid långvariga symtom (pdf) Platina 09-582241

Patientinformation på 1177.se

Så kan du må bättre efter covid-19 - 1177.se

Frågor och svar

Till sjuka i postcovid, postinfektiöst tillstånd, räknas de som har symtom i mer än tolv veckor efter insjuknande i covid-19 och där symtomen inte kan förklaras av annan diagnos. 

 

I diagnosen postcovid ingår en rad olika symtom. Fysiskt orkeslös, extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga, för att nämna några. Inom primärvården finns allmänspecialister, sjuksköterskor och rehabiliteringskompetens som utgör basen i personens utredning och bedömning.

Personer som har långvariga besvär efter covid-19 handläggs och utreds inledningsvis i primärvården. Patienter tar kontakt med sin hälsocentral för bedömning, fortsatt planering och behandling. Dina besvär kan även uppmärksammas vid andra vårdbesök eller vårdinsatser i region eller kommun. Målet för en jämlik och långsiktig lösning är att patienter med postcovid integreras på ett liknande sätt som andra patienter i behov av vård för olika sjukdomar och besvär.

I takt med att kunskapen om covid-19 ökar blir sjukvården också bättre på att ta om hand patienter i alla faser av sjukdomen. Vi ser just nu en minskning av smittan, det borde leda till att problemet med postcovid också avtar successivt. Men ingen vet hur utvecklingen kommer att se ut.