Organisation hjälpmedel

Organisationen kring hjälpmedel har sedan 2020 en regional hjälpmedelssamordnare som arbetar för samordning av hjälpmedelsfrågor för Region Gävleborg och även för länets 10 kommuner.

Gemensamma nämndens uppdrag

Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland samt Region Gävleborg har en gemensam nämnd.

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd är den politiska styrningen av Hjälpmedel SAM.

Samverkansavtal hjälpmedelsverksamhet

Ett samverkansavtal har ingåtts mellan de samverkande parterna om innehållet i hjälpmedelsverksamheten. Samverkansavtal gemensam nämnd Hjälpmedel SAM (pdf)

Hjälpmedelsrådets uppdrag

Hjälpmedelsrådet är utsett av länsledning välfärd och består av representanter både från Regionen och kommunerna. I deras uppdrag ingår att:

 • Besluta om innehållet och utformningen av den gemensamma hjälpmedelshandboken
 • Utarbeta och föreslå avgifter vid förskrivning av hjälpmedel för beslut i fullmäktige
 • Stötta den gemensamma nämnden med upprättande av långsiktiga strategier, mål och samsyn för hjälpmedelshanteringen i Gävleborg
 • Vara remissinstans för politiken rörande hjälpmedelsfrågor
 • Definiera krav och förväntningar på utförande av servicenivån för Hjälpmedel SAM
 • Besluta om eventuell begränsning eller utökning av uppdraget (sortimentsområde) för Hjälpmedel SAM
 • Förvaltningsråd för verksamhetssystemet (SESAM)

Representanter

 • Ulf Persson, förvaltningschef Hjälpmedel SAM – sammankallande sekreterare
 • Anders Rhodin, verksamhetschef paramedicin
 • Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Kristina Ericson, avdelningschef Hälsoval – tandvård
 • Jon Schöning, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen Söderhamns kommun
 • Magnus Dahl, samordnare/sakkunnig hjälpmedel

Hjälpmedelsgruppens uppdrag

 • Utforma, formulera och föreslå en gemensam hjälpmedelshandbok för beslut av Hjälpmedelsrådet.
 • Genomföra en årlig genomgång och eventuellt uppdatering av hjälpmedelshandboken för beslut av Hjälpmedelsrådet.
 • Vara remissinstans för Hjälpmedelsrådet.
 • Bedömer, initierar och avropar nödvändiga utbildningsinsatser inom hjälpmedelsområdet.
 • Planerar och arrangerar ett årligt nätverksmöte för alla förskrivare inom hela Gävleborg

Arbetssätt

Rådet sammanträder 3 gånger per termin. Hjälpmedelssamordnare är sammankallande.

Representanter

Hjälpmedelsgruppen är utsedd av Länsledning välfärd och består av sakkunniga inom hjälpmedelsområdet inom sina respektive organisationer.

 • Magnus Dahl, samordnare/sakkunnig hjälpmedel
 • Anna Persson, vårdenhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle
 • Inger L`Estrade, enhetschef Rehabenheten Söderhamn
 • Carina Ahlmén, enhetschef Rehabenheten Sandviken
 • Linnea Bastrup, MAR Hudiksvall
 • Madeleine Karlsson, Kvalitetssamordnare paramedicin specialistvård
 • Johanna Storing, MAR Gävle
 • Cecilia Ivarsson, enhetschef Hjälpmedel SAM
 • Marit Hedström, vårdenhetschef Ljusdal, Ramsjö Din hälsocentral

Sortimentsrådets uppdrag

 • Genomgång av befintligt sortiment vad gäller kvalitet och funktion samt handhavande.
 • Formulera och ansöka om behov av nya förskrivningsbara hjälpmedel för beslut av Hjälpmedelsrådet.
 • Utforma riskanalyser och konsekvensbeskrivningar vid förändringar av sortiment.
 • Vara remissinstans för Hjälpmedelsrådet.
 • Bistå vid upphandlingsarbete, genom synpunkter och önskemål i utvecklandet av kravspecifikationer.
 • Diskussionsforum i sortimentsfrågor, gällande exempelvis nya produktgrupper.
 • Återkoppla aktuella sortimentsfrågor från Region Gävleborg till förskrivargruppen och vice versa.

Arbetssätt

Rådet sammanträder tre gånger per termin. Hjälpmedel SAM är sammankallande.

Representanter

Representanterna utses av samordnare hjälpmedel tillsammans med Hjälpmedel SAM och består av sakkunniga inom hjälpmedelsområdet inom sina respektive organisationer.

Regional hjälpmedelssamordnare:

 • träffar berörda enheter som handhar och förskriver hjälpmedel, såsom syn- och hörselhjälpmedel samt ortopedtekniska hjälpmedel. Övriga hjälpmedelstyper kan vara aktuella vid behov.
 • tar in synpunkter kring sortimentsrelaterade frågor från förskrivare via sortimentsråd Hjälpmedel SAM, och återrapporterar även tillbaka i samma grupp. Informationsutskick sker dessutom till hela förskrivarkåren.
 • tar in synpunkter kring sortimentsrelaterade frågor från brukarorganisationerna via centralt samverkansmöte funktionsnedsättning. I samma forum återrapporteras och representanterna tar sedan informationen vidare till respektive organisation.

Hjälpmedels SAM:s uppdrag

 • Hjälpmedel SAM ska tillgodose behovet av hjälpmedel genom att tillhandahålla modeller för hyra samt även tillhandahålla hjälpmedel för köp i begränsad omfattning.
 • Hjälpmedel SAM ska också erbjuda ett utbud av tjänster kopplade till hjälpmedelssortimentet.
 • Hjälpmedel SAM ska tillhandahålla hjälpmedel för personer i Gävleborg som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

För att kunna ha en dialog kring sortimentsrelaterade frågor med brukarorganisationerna sker kommunikation dels via centralt samverkansmöte för funktionsnedsättning men också genom att hjälpmedelssamordnare deltar på brukarråd syn samt brukarråd hörsel.

Vid behov tas synpunkter in från brukargruppen till sortimentsråd via Funktionsrätt Gävleborg inför upphandlingar eller andra situationer där det krävs.