Organisation hjälpmedel

Organisationen kring hjälpmedel har sedan 2020 en regional hjälpmedelssamordnare som arbetar för samordning av hjälpmedelsfrågor för Region Gävleborg och även för länets 10 kommuner.

Gemensamma nämndens uppdrag

Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland samt Region Gävleborg har en gemensam nämnd.

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd är den politiska styrningen av Hjälpmedel SAM.

Samverkansavtal hjälpmedelsverksamhet

Ett samverkansavtal har ingåtts mellan de samverkande parterna om innehållet i hjälpmedelsverksamheten. Samverkansavtal gemensam nämnd Hjälpmedel SAM (pdf)

Hjälpmedelsrådets uppdrag

Hjälpmedelsrådet är utsett av länsledning välfärd och består av representanter både från Regionen och kommunerna. I deras uppdrag ingår att:

 • Besluta om innehållet och utformningen av den gemensamma hjälpmedelshandboken
 • Utarbeta och föreslå avgifter vid förskrivning av hjälpmedel för beslut i fullmäktige
 • Stötta den gemensamma nämnden med upprättande av långsiktiga strategier, mål och samsyn för hjälpmedelshanteringen i Gävleborg
 • Vara remissinstans för politiken rörande hjälpmedelsfrågor
 • Definiera krav och förväntningar på utförande av servicenivån för Hjälpmedel SAM
 • Besluta om eventuell begränsning eller utökning av uppdraget (sortimentsområde) för Hjälpmedel SAM
 • Förvaltningsråd för verksamhetssystemet (SESAM)

Representanter

 • Ulf Persson, förvaltningschef Hjälpmedel SAM – sammankallande sekreterare
 • Anders Rhodin, verksamhetschef paramedicin
 • Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Margareta Elmelind, avdelningschef Hälsoval – tandvård
 • Jon Schöning, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen Söderhamns kommun
 • Marita Lindsmyr, socialchef Ovanåkers kommun
 • Magnus Dahl, samordnare/sakkunnig hjälpmedel

Hjälpmedelsgruppens uppdrag

 • Utforma, formulera och föreslå en gemensam hjälpmedelshandbok för beslut av Hjälpmedelsrådet.
 • Genomföra en årlig genomgång och eventuellt uppdatering av hjälpmedelshandboken för beslut av Hjälpmedelsrådet.
 • Vara remissinstans för Hjälpmedelsrådet.
 • Bedömer, initierar och avropar nödvändiga utbildningsinsatser inom hjälpmedelsområdet.
 • Planerar och arrangerar ett årligt nätverksmöte för alla förskrivare inom hela Gävleborg

Arbetssätt

Rådet sammanträder 3 gånger per termin. Hjälpmedelssamordnare är sammankallande.

Representanter

Hjälpmedelsgruppen är utsedd av Länsledning välfärd och består av sakkunniga inom hjälpmedelsområdet inom sina respektive organisationer.

 • Magnus Dahl, samordnare/sakkunnig hjälpmedel
 • Marie Bergsten, vårdenhetschef arbetsterapi/fysioterapi, specialistvård Hälsingland
 • Anna Persson, vårdenhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle
 • Inger L`Estrade, enhetschef Rehabenheten Söderhamn
 • Carina Ahlmén, enhetschef Rehabenheten Sandviken
 • Jonna Margulies, MAR Hudiksvall
 • Johanna Storing, MAR Gävle
 • Cecilia Ivarsson, enhetschef Hjälpmedel SAM

Sortimentsrådets uppdrag

 • Genomgår befintligt hjälpmedelssortiment vad gäller kvalitet, funktion samt handhavande.
 • Formulerar och ansöker om behov av nya förskrivningsbara hjälpmedel för beslut i hjälpmedelsrådet.
 • Utformar riskanalyser och konsekvensbeskrivningar vid förändringar av sortimentet.
 • Agerar remissinstans för hjälpmedelsrådet.
 • Bistår Hjälpmedel SAM vid upphandlingsarbete, genom synpunkter och önskemål i utvecklandet av kravspecifikationer.
 • Är ett diskussionsforum gällande bland annat nya produktgrupper.
 • Återkoppling i aktuella sortimentsfrågor från Hjälpmedel SAM till förskrivarorganisationerna och vice versa.

Arbetssätt

Rådet sammanträder 3-4 gånger per termin. Varje sammankomst har ett tema, ofta kopplat till det pågående upphandlingsarbetet som sker i 7-klöversamarbetet.

Representanter

Sortimentsrådet består av hjälpmedelsförskrivare från kommuner, Region Gävleborg och privata vårdgivare, representanter från brukarorganisationer, företrädare från Hjälpmedel SAM samt regional hjälpmedelssamordnare.

 • Elin Engström, Valbo din Hälsocentral
 • Carina Kjellström, Gävle kommun
 • Anna Iggström, Ljusdals kommun
 • Emelie Wallinder, slutenvård/paramedicin
 • Maria Benterud, brukarorganisation
 • Mari Noren, brukarorganisation
 • Cecilia Ivarsson, chef Hjälpmedel SAM
 • Hjälpmedelskonsulent
 • Regional hjälpmedelssamordnare
 • Vakant, Privat hälsocentral

Mötesplanering och tema 2021

 • 24 mars 14.00: Arbetsstolar
 • 5 maj 14.00: Stå och gå
 • 8 september 14.00: Manuella rullstolar + drivaggregat
 • 13 oktober,14.00: Madrass, säng, positionering
 • 17 november 14.00: Elrullstolar
 • 8 december 14.00: Hygien, överflyttning

Sortimentsråd för regionspecifika hjälpmedel är under uppbyggnad.

Sortimentsrådets uppdrag

 • Genomgång av befintligt sortiment vad gäller kvalitet och funktion samt handhavande
 • Formulera och ansöka om behov av nya förskrivningsbara hjälpmedel för beslut av Hjälpmedelsrådet
 • Utforma riskanalyser och konsekvensbeskrivningar vid förändringar av sortiment
 • Vara remissinstans för Hjälpmedelsrådet
 • Bistå vid upphandlingsarbete, genom synpunkter och önskemål i utvecklandet av kravspecifikationer
 • Diskussionsforum i sortimentsfrågor, gällande exempelvis nya produktgrupper
 • Återkoppla aktuella sortimentsfrågor från Region Gävleborg till förskrivargruppen och vice versa

Hjälpmedels SAM:s uppdrag

 • Hjälpmedel SAM ska tillgodose behovet av hjälpmedel genom att tillhandahålla modeller för hyra samt även tillhandahålla hjälpmedel för köp i begränsad omfattning.
 • Hjälpmedel SAM ska också erbjuda ett utbud av tjänster kopplade till hjälpmedelssortimentet.
 • Hjälpmedel SAM ska tillhandahålla hjälpmedel för personer i Gävleborg som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Gävleborg har två deltagare utsedda att representera i sortimentsråd Hjälpmedel SAM.