Regelverk – hjälpmedel

Regelverk och riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning.

En helhetssyn präglar förskrivningen av hjälpmedel och utgår från patientens hela livssituation, vilket innebär att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses.

Patientens delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen.

Patientens erfarenheter och kunskaper om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas.

Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.

Ambitionen är att ha ett gemensamt regelverk för att tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

Mål

Som invånare i Gävleborg ska jag ha samma möjlighet att få mitt behov av hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är kommunen eller Region Gävleborg som har ansvaret för min vård och omsorg.