Covid-19

Anmälningspliktig sjukdom.

Allmänt

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Folkhälsomyndigheten har fortsatt rekommendationer riktade till vård och äldreomsorg. De ligger kvar även efter den 30 juni. Covid-19 är också anmälningspliktig.

Särskilda rekommendationer finns för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

Följande rekommendationer till allmänheten kommer dock att tas bort från och med den 1 juli 2023:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, och har symtom som kan vara covid-19.
  • Om du är 50 år och äldre, eller om du är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19, och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

Covid-19-rekommendationerna blir färre – Folkhälsomyndigheten

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Tidsperiod och smittsamhet för covid-19

Du bedöms som smittsam 48 timmar innan symtomdebut och därefter kan smittsamheten variera i längd, bland annat beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad.

Smittsam fas räknas från 48 timmar före indexfallets symtomdebut och bedöms smittfri efter mer än 1 dygn feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 5 dagar sedan symtomdebut.

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19