Influensasäsongen 2022

Frågeformulär till patient inför vaccinering

Influensavaccinering – svenska (pdf)

Frågeformuläret finns översatt till följande språk:

Handläggning av influensa

Influensa – handläggning av patient med misstänkt eller säkerställd influensa – Platina id 09-85949 (pdf)

Inrapportering

Inrapportering av vaccindoser

Influensavaccination till gravida

Folkhälsomyndigheten:

Influensainformation på flera språk

Informationsblad om influensa som kan ges till patient.

Influensainformation – svenska (pdf) 

Informationsbladet finns översatt till följande språk: 

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

MittVaccin Journal

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal som har ersatt Svevac. 

Mer om MittVaccin Journal

Informationsmaterial till vården

Informationsmaterial att skriva ut 

Ordinationsrätt för sjuksköterskor

Enl HSLF-FS (2018:43) §9, stycke 3 får sjuksköterskor ordinera influensavaccin endast till riskgrupper.
Således omfattas inte vårdpersonal i allmänhet av sjuksköterskas ordinationsrätt.

I paragraf 10 har verksamhetschefen möjlighet att bedöma annan utbildning som en sjuksköterska har som kan motsvara specialistutbildningarna som anges i första stycket av samma paragraf. Då kan sjuksköterskan förklaras behörig att ordinera vacciner till vuxna enligt rekommendationerna om influensavaccination till riskgrupper, det vill säga undantaget barn. Vårdgivaren/regionen kan arbeta med att utbilda sjuksköterskor för att få fler behöriga att ordinera.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade produkter och information om beställning (Platina id 08-128810)

Folkhälsomyndigheten

RAV

Rekommendationer om antivirala medel

Övrigt