Nitha - nationellt IT-stöd för händelseanalys

Händelseanalyser är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Nitha är ett IT-verktyg för att göra händelseanalyser.

I Region Gävleborg rekommenderas att det databaserade verktyget Nitha ska används vid genomförandet av händelseanalyser vid risk för eller inträffad allvarlig vårdskada. 

Nitha kan användas av landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade och är en databas där en mängd uppgifter kan matas in och enkelt samlas. Analysledare ger behörighet till analysteamet så att de kan ta del av materialet som rör analysen under utredning. I verktyget finns möjlighet att enkelt rita analysgraf och viss del av innehållet kopieras sedan till en preliminärrapport. När analysrapporten är färdigställd och avidentifierad kan den överföras i Nithas kunskapsbank. Det databaserade verktyget, som är framtaget för att fungera på nationell nivå, stöder metodiken i handboken Risk- och händelseanalys.

Nitha - händelseanalys - inloggning - Observera att det krävs inloggning med SITHS-kort och sexsiffrig kod för att arbeta i Nitha.

Nitha kunskapsbank

Nitha kunskapsbank stödjer lärande utifrån andras erfarenheter.