Innovationsklivet

Innovationsklivets huvudmålsättning var att stödja näringslivets konkurrenskraft genom ett mer effektivt och tillgängligt innovationssystem som kan generera fler innovationer. Det har skett genom samarbete mellan högskola, företag, offentlig sektor och medborgare. Tillsammans har vi skapat en gemensam plattform för idéer och kunskapsdelning i hela regionen.

Innovationsklivet har verkställt aktiviteter utifrån den regionala innovationsstrategin för smart specialisering och strävat efter att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Det har handlat om att stärka människors möjlighet att omsätta idéer och kunskap till hållbara lösningar på problem och utmaningar, genom ett mer tillgängligt och anpassat stödsystem i hela regionen.

– I Gävleborg produceras många högkvalitativa tjänster, varor och nya kunskaper. Förändringstrycket är samtidigt högt på företag och offentlig verksamhet för att klara den gröna och digitala omställningen. Med Innovationsklivet har vi satsat på att förbättra förutsättningarna för invånare och företag som vill medverka till förnyelse och innovation med idéer, drivkrafter och kompetenser och därmed också till fortsatt stark konkurrenskraft i Gävleborg, säger Moniqa Klefbom, projektledare för Innovationsklivet.

Länkar

Tillväxtverkets beslut om stöd till projektet (regiongavleborg.se)

Ändring av beslut om stöd - Innovationsklivet (regiongavleborg.se)

Regional innovationsstrategi för smart specialisering - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Regional utvecklingsstrategi - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Innovationsklivets infoblad - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Artikel: Region Gävleborg leder vägen mot framtidens energi - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Artikel: En gemensam resa för länets innovationer – så möter Region Gävleborg framtidens behov - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Kontakt


Projektägare och drivande av Innovationsklivet var Region Gävleborg. Projektet har finansierats genom regionala utvecklingsmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg och pågick 2017–2023.