Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt

Projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt handlar om att öka möjligheterna för små företag, innovatörer och entreprenörer i regionen att komma in på den offentliga marknaden och därigenom kunna växa och bli stabila.

Målet med projektet är att micro, små och medelstora företag (SME) i Gävleborgs län får en ökad tillväxt genom större kunskap och insikt, nya nätverk samt möjligheter att nå den offentliga marknaden genom att bli upphandlingsbara.

Projektet finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket, och planeras pågå mellan 1 februari 2016 - 31 oktober 2019. Projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt bygger vidare på det vinnovafinansierade projektet Innovationsupphandling X

Bakgrund och omvärld

7 av 10 små och medelstora företag i Sverige vill växa och i flera branscher uppger företagen att offentlig upphandling är ett av de tre tyngsta regelområdena.* Mindre företag, innovatörer och entreprenörer har små möjligheter att delta i offentliga upphandlingar.

Att genom offentlig upphandling driva utveckling och innovation samt se kopplingen mellan små företag, innovatörer och utvecklingen av offentlig sektor, är ett nytt sätt att skapa tillväxt. Genom att arbeta fram nya metoder och modeller, där små företag och entreprenörer har en självklar roll, ökar möjligheterna att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar.

Referensgrupp

Projektet har en referensgrupp som träffas två gånger per år och är viktig för projektets progress och spridning. I referensgruppen finns följande organisationer representerade:

 • Svenskt Näringsliv
 • Arbetsförmedlingen
 • Swedish Incubators Science Park, SISP
 • Mellansvenska handelskammaren
 • Lunds universitet
 • Energimyndigheten
 • Svenska kommuner och landsting
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Movexum
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Sveriges inköps- och logistikförbund, Silf

 

*) Från Tillväxtverkets rapport "Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer", juni 2015, som bygger på enkätsvar från 16 000 företag i hela Sverige.