Externa personer konton

Alla externa personer (läkarstuderande, entreprenörer, konsulter, hyresgäster, vårdgivare kommun, vårdgivare med avtal, studenter eller inhyrd personal) ska finnas i KiX knutna till en kontaktperson inom Region Gävleborg. Information om hur externa personer/uppdrag läggs upp, förlängs och avslutas.

KiX, katalog i X-län, är en elektronisk katalog som innehåller information om alla medarbetare, funktioner och organisatoriska enheter inom Region Gävleborg. Den innehåller också information om företag och konsulter som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg. Exempelvis privata vårdgivare och inhyrda konsulter.

I KiX finns för enheter uppgifter som namn, adress, telefonnummer, färdväg och mottagningstider. En del av uppgifterna från KiX visas på enhetens kontaktkort på 1177.se.

För medarbetare finns i KiX uppgifter som namn, organisatorisk tillhörighet, befattning och legitimerad titel.

Beställning av konto och e-tjänstekort görs av chef. Eller en person som chefen utsett. Beställningen görs i IT:s självbetjäningsportal (Du behöver vara ansluten till Region Gävleborgs nätverk för att länken ska fungera). Om chefen utser någon annan person att beställa behöver den personen först få behörighet till självbetjäningsportalen. Kontakta då IT-support för att beställa behörighet till självbetjäningsportalen.

För att en användare ska kunna läggas upp behövs flera uppgifter så som namn, personnummer och företag/organisation. Kopplat till varje extern användare ska det finnas en kontaktperson inom Region Gävleborg. Se mer om kontaktpersoner nedan.

Kontaktperson för varje användare

Alla externa personer ska ha en kontaktperson inom Region Gävleborg. Oftast är det den som beställer upplägget, uppdraget eller e-tjänstekortet till den externa personen som är kontaktperson.
 
För vårdgivare med avtal finns det utsedda kontaktpersoner, men för hyresgäster och entreprenörer kan vilken person som helst inom Region Gävleborg vara kontaktperson.

När giltighetstiden håller på att gå ut för en extern person/uppdrag går det ut påminnelser via e-post till kontaktpersonen som angetts.

Påminnelser skickas ut:

  • 90 dagar innan slutdatum - till kontaktpersoner
  • 30 dagar innan slutdatum - till kontaktpersoner
  • 7 dagar innan slutdatum - till kontaktpersoner och extern användare (om e-postadress till den externa användaren finns).

Via e-postmeddelandet kan kontot/uppdraget förlängas eller avslutas (länkarna i e-postmeddelandet leder till IT:s självbetjäningsportal).
 
Om inget görs tas kontot/uppdraget bort. Behörigheter och möjlighet till inloggning försvinner då.