Tystnadsplikt

Här kan du som personal läsa om tystnadsplikt och sekretess.

Sekretess ska skydda patienten

Tystnadsplikt betyder att du som jobbar inom vården inte får lämna ut uppgifter om personer, så vida inte någon annan lag tillåter det. Du får inte lämna ut uppgifter om hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden. Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

Sekretessen gäller så länge det finns risk för kränkning av den personliga integriteten, och gäller i högst 70 år. Sekretessen gäller alla medarbetare som:

 • hanterar sekretessbelagda handlingar
 • arbetar inom sjukvård och har kontakt med patienter
 • administrativ personal
 • tolkar.

Sekretessen ska skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifter om en patients hälsotillstånd eller enskilda angelägenheter får inte lämnas ut eller diskuteras med personer som inte har med det att göra.

Det är bara du som behöver känna till uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, för att kunna utföra ditt arbete, som har rätt att ta del av uppgifterna. I tjänsten och i syfte att behandla får du informera om en patient.

Om en närstående vill veta om en person är inlagd på sjukhuset bör hen få veta det. Utomstående, såsom till exempel arbetsgivare, har inte rätt till en sådan information.

Sekretess i förhållande till patienten själv

I vissa fall gäller sekretessen också mot patienten själv. Sådan sekretess får bara användas om det är av särskild vikt att uppgifter inte lämnas ut till patienten. Det gäller bara uppgifter om hälsotillståndet.

Massmedia

I samband med en olyckshändelse kan massmedia vända sig till sjukvården för att få avidentifierade uppgifter om patienter. De uppgifter Region Gävleborg lämnar ut är:

 • kön
 • ungefärlig ålder
 • geografiskt hemområde (men inte exakt hemort)
 • vårdnivå eller grundläggande uppgifter om grad av skada.

Tystnadsplikten innebär inte att du som vårdpersonal är förbjuden att uttala dig. Grundtanken är att patientens integritet ska respekteras.

Om massmedia säger att de har fått fullmakt från en patient att få ta del av journalen, eller ett godkännande från patienten att verksamhetsansvarig ska uttala sig gäller detta:

 • Om du inte behandlar patienten ska du först ha sett fullmakt för att få läsa journalen.
 • Frågan om att kommentera enskilda patientfall måste avgöras från gång till gång i samråd med ansvariga i verksamheten, presstjänst och presschef.

Uppgifter till polisen

Polisen har rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter vid vissa särskilt allvarliga brott. Hälso- och sjukvården måste lämna ut uppgift om någon vistas på en sjukvårdsinrättning till:

 • polis
 • åklagare
 • domstol
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om tystnadsplikten kan du fråga jurist eller presschef. Du kommer enklast i kontakt med dem via växeln 026-15 40 00.